Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Tisk


Charakteristika: hudebně vzdělávací instituce

Datum narození/zahájení aktivity:1.9.1959
Text
Literatura

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, hudebně vzdělávací instituce, zahájení činnosti 1. 9. 1959, Ústí nad Labem.

 

Ačkoliv vznik katedry hudební výchovy na ústecké pedagogické fakultě se datuje až od roku 1964, prehistorie vzdělávání učitelů je v severních Čechách mnohem delší. Hned po skončení 2. světové války byla na čtyři roky otevřena v Duchcově Vysoká škola pedagogická jako pobočka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1954 byla v Ústí nad Labem zřízena Vyšší škola pedagogická, jako předchůdce pedagogického institutu, z něhož pak v roce 1964 vznikla Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Na pedagogickém institutu bylo ustaveno celkem 12 kateder, mezi nimi i katedra hudební výchovy, na níž působili jako první vyučující odborní asistenti František Eck (vedoucí katedry) a Tomáš Fiala.

Na samostatné Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (ústeckou katedru posílilo i několik pedagogů z libereckého pedagogického institutu, např. Josef Pazderka či Petr Jistel), a tím i v oboru hudební výchova, postupoval vývoj v dalších desetiletích podobně jako na dalších tehdejších pedagogických fakultách. Byla zahájena jednotná příprava učitelů pro 5.–12. ročník všeobecné vzdělávací soustavy (4leté studium učitelství pro 1.–4. ročník základních škol a v 5letém studiu učitelství pro 5.–12. ročník základních a středních škol). V 90. letech vznikly další studijní programy v souvislosti se vznikem tříletého bakalářského studia a pětiletého studia magisterského. Vedle tradičních dvojkombinací hudební výchovy s dalšími obory (nejčastěji s češtinou, ruštinou, němčinou, matematikou) to byly i pedagogicko-umělecké obory sbormistrovství, hra na klavír a sólový zpěv, které se v kombinaci s hudební výchovou v Ústí nad Labem vyučovaly až do roku 2009, kdy bylo toto studium uzavřeno z důvodu finanční náročnosti.

Od vzniku katedry hudební výchovy, ještě na pedagogickém institutu, až do roku 1969 byl jejím vedoucím odborný asistent František Eck, kterého vystřídal na deset let Josef Pazderka a od roku 1979 až do začátku 90. let katedru vedl Tomáš Fiala (docent od roku 1980, profesor 1987). Za jeho vedení se podařilo vybudovat obory sbormistrovství, hra na klavír a sólový zpěv. Jeho jmenování univerzitním profesorem umožnilo vytvořit na katedře komise pro doktorské studium a později pro habilitační a jmenovací profesorské řízení, jichž byl Fiala předsedou. Na pracovišti se vytvořil dělný tým pedagogů, kteří zajišťovali výuku hudebně-teoretických i praktických předmětů (včetně předmětů ve třech uměleckých oborech), jako byli např. František Eck, Václav Slavík, Jan Bůžek, Vlastimil Kobrle, Petr Jistel, Josef Pazderka, Stanislav Karabec, Jaroslav Machovský, Josef Mátl, Olga Čenčíková, Josef Říha, Petr Slavík, Roman Frič, Mikuláš Popovič, Petr Ježil, Jan Kyslík, Jaromír Vavruška, Anna Kobrlová, Vlastimil Kobrle, Lenka Přibylová a řada externistů, např. z konzervatoře v Teplicích či z opery Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Celá řada těchto pedagogů byla svým sbormistrovským zaměřením předurčena k vedení vynikajících sborů působících nejen na Pedagogické fakultě (Universitatis iuvenes, Chorea Academica, Komorní sbor Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, NONA, komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem) či ve městě (Ústecký dětský sbor, Komorní ženský sbor Luscinia, operní sbor Severočeského divadla), ale i v širším okolí (Jirkov, Česká Lípa, Děčín, Liberec atd.). Od roku 1993 pořádá ústecké pracoviště Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus choralis.

To už ale vystřídal Tomáše Fialu na postu vedoucího katedry (tehdy docent, od roku 1994 profesor) Josef Říha, který však působil do roku 2007 ve funkci prorektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, a proto ho museli ve vedení katedry vystřídat, v letech 1992–94 Vlastimil Kobrle, a pak Vladimír Kuželka (1998–2004). Od roku 2007 je vedoucí katedry Ivana Ašenbrenerová.

V posledních 25 letech činnosti ústecké katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty, která se stala v roce 1991 součástí nově založené Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bylo ústecké pracoviště po katedrách hudební výchovy v Praze a Brně třetí hudebně výchovnou katedrou, kde se akreditovalo doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika a brzy potom (díky nadstandardnímu personálnímu vybavení pracoviště – v 90. letech zde působili 3 vysokoškolští profesoři Fiala, Kobrle a Říha a 6 docentů, CSc.) získala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v tomto oboru právo konat habilitace a profesorská jmenovací řízení. V té době také došlo k obměňování učitelského sboru; z katedry postupně odcházeli starší pedagogové a přicházeli mladí, vesměs absolventi magisterského a doktorského studia Miloš Hons, Jiří Holubec, Ivana Ašenbrenerová, Dagmar Zelenková, Luboš Hána, Václav Krahulík a další, z nichž se mnozí habilitovali, a Miloš Hons s Jiřím Holubcem dokonce dosáhli profesorské hodnosti.

Katedra hudební výchovy je odborným garantem každoročního mezinárodního soutěžního festivalu Jirkovský písňovar (2007 až doposud) v oblasti populární hudby, jehož zakladatelem a uměleckým ředitelem je Luboš Hána. Od roku 2013 vydává katedra recenzovaný časopis AURA MUSICA, zaměřující se na hudební teorii, hudební pedagogiku a sborový zpěv. Člen katedry Jan Prchal je předsedou Společnosti pro hudební výchovu. Ve spolupráci s ústeckou katedrou hudební výchovy společnost pořádá každoročně Letní dílny hudební výchovy, na nichž jsou vyučující katedry Jan Prchal, Jiří Holubec, Miloš Hons, Luboš Hána, Petr Zeman, Drahoslav Straněk pravidelnými lektory.


Literatura

10 let Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Ústí nad Labem 2001).

55 let učitelství v Ústí nad Labem (Ústí nad Labem 2009).

 

https://www.pf.ujep.cz/khv

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 4.1.2018