Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Maýrová, Kateřina

Tisk


Charakteristika: muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:6.7.1954
Text
DíloLiteratura

Maýrová, Kateřina, muzikoložka, narozena 6. 7. 1954, Praha.

 

Po absolvování gymnázia (Nad Štolou 1, Praha, 1969–73) studovala na Filozofické fakultě  Univerzity Karlovy hudební vědu a národopis (1973–1980), titul PhDr. získala v roce 1984. Po ukončení vysokoškolského studia nastoupila na studijní pobyt do Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd (1981–82) a současně absolvovala postgraduální kurs hudební teorie na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (1981–83). Od roku 1982 až do současnosti pracuje na různých pozicích v hudebně historickém oddělení Českého muzea hudby (odborná pracovnice hudební knihovny 1982–90, kurátorka sbírkového úseku tiskové dokumentace 1988–2006, odborná pracovnice od 2001). V letech 1991–94 byla tajemnicí Nadace Bohuslava Martinů, následně také členkou správní rady této nadace (1995–2006). Je členkou Asociace hudebních vědců a umělců, Svazu autorů a interpretů, Společnosti pro duchovní hudbu a Společnosti přátel Itálie (hudební sekce).

 

Odborné zaměření Kateřiny Maýrové je jednak v oblasti hudební historie renesance a raného baroka (problematika dvojsborové kompozice v Čechách), jednak ve 20. století (evidence korespondence Bohuslava Martinů). Podílí se na přípravě tematického hudebního katalogu hudebních pramenů bývalého literátského bratrstva v Rokycanech od 2. poloviny 16. století do 1. třetiny 17. století. Je také členkou edičního týmu Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů (vokální skladby).

 

Aktivní je také na poli interpretačního umění jako členka souborů zaměřených na interpretaci staré hudby: zpěv – alt (tenor) jako sólistka i jako alt II (Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy Praha, Amici musicae antiquae Praha, Canticorum iubilo Praha, Kühnův smíšený sbor, Komorní ženský sbor Charmone Praha).


Dílo

Dílo literární (výběr)

 

Samostatné knihy

Bohuslav Martinů. Inventář fondu korespondence z pražských institucí a privátních zdrojů (Praha 1989, rozšířená verze 2003).

Fenomén Martinů (Katalog výstavy, spolu s Taťánou Součkovou a Janou Vojtěškovou. David Beveridge – Daniela Langer (eds.), Praha 2009).

 

Studie a stati

Compositions for Double-Choirs (Cori-spezzati Compositions) in Bohemia at the Turn of the XVIth and XVIIth Centuries: the State of the Manuscripts and Printed Sources and the Problems of Migration of Double-Choir Singing (In: Musicologica Olomucensia 4, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 17, 1998, s. 123–140).

I Cori Spezzati nelle Terre Ceche tra il XVI e il XVII Secolo, le Fonti e i Modelli Ispiratori Italiani: Il Repertorio Italiano dei Cori Spezzati Conservato in Boemia (In: Italia e Boemia nella Cornice del Rinascimento Europeo, Leo S. Olschki Editore. Firenze 1999, s. 237–260).

Hudební knihovna Hudebněhistorického oddělení Muzea české hudby v Praze, její formování a základní profil (In: Acta Musaei Moraviae, roč. 85, 2000, s. 195–221).

Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění (Samostatná příloha časopisu Hudební věda 37, 2000, č. 1–2, 64 s.).

Koncertní programy k dějinám českých hudebních a pěveckých spolků v 19. a 20. století ve sbírkách Muzea české hudby v Praze (In: Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy. Trnava 2001, s. 100–147).

Hudební repertoár rokycanských rukopisů a tisků od druhé poloviny 16. do první třetiny 17. století (In: Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Rokycany, č. 16, 2004, 131 s., zvl. s. 3–28).

Dva znovu připomenuté prameny k dějinám literátských bratrstev v Českém Brodě a Jaroměři z druhé poloviny 16. století, dochované ve sbírkových fondech Strahovské knihovny Královské kanonie premonstrátského řádu v Praze na Strahově (In: Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. Pardubice 2005, s. 179–218).

Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech (Spolu s H. Hrachovou. In: Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, 2006. Documenta Pragensia 27, Scriptorium, Praha 2008, s. 599–651).

The Music Collection of the Czech Museum of Music Related to the Music History of the First Half of the 20th Century (In: Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne. Martinů-Studien 2, Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien,  2009, s. 273–294).

K nedokončeným hudebnědramatickým dílům Bohuslava Martinů (In: Musicalia, Časopis Českého muzea hudby 1, 2009, č. 1–2, s. 51–80).

Literatura

I. Lexika

Vojtěšková, Jana (ed.): Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2006).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 14.5.2014