Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Crha, Bedřich

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog a sociolog

Datum narození/zahájení aktivity:12.3.1949
Text
Dílo

Crha, Bedřich, hudební pedagog a sociolog, narozen 12. 3. 1949, Brno.

Mezi lety 1970–74 studoval český jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě UJEP Brno, v letech 1978–79 se zaměřil na studium oboru vysokoškolská pedagogika tamtéž. Na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty této univerzity působil také jako pedagog – nejprve jako externí učitel (1974–78), poté jako odborný asistent (1978–95) a dodnes jako docent. Vyučuje předměty hudební teorie, hudební pedagogika, psychologie a sociologie, sociologické aspekty hudební kultury a hru na klavír.
Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na okruh problémů hudební sociologie, hudební axiologie a metodologických problémů hudební sociologie (sémantický diferenciál a testy sémantického výběru v praxi hudebně sociologických výzkumů, vztah hodnotových orientací a hudby atd.), zabývá se konkrétními empirickými výzkumy hudebních preferencí zachycující dynamiku proměn postojů dětí a mládeže k jednotlivým druhům a žánrům artificiální a nonartificiální hudby a zpětnou vazbou výstupů těchto výzkumů do celé oblasti hudební výchovy a hudební kultury, jakož také dynamikou proměn sociálních funkcí hudby v současném světě.
Dílo
I. Knižní publikace
Mládež a hudba na konci 20. století (Brno1995).
Imaginace a výchovný vliv hudby (Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání. Čačka, Otto a kol. Brno: Doplněk, 1999 /spoluautor Z. Marek).
Technika klavírního doprovodu lidových písní (Brno 2003).
Všeobecná hudební výchova v České republice – ideál a skutečnost (Nitra 2005).

II. Ostatní
Hudba a hodnotová orientace mládeže (Opus musicum č.10, 1989, s. 26–32).
Axiologická dimenze vztahu člověk – hudba jako východisko přípravy učitelů hudební výchovy (Musica viva in schola XIII, 1997, s. 94–100).
Proměny hodnot v hudbě (Cesty k tvořivé škole, 1998, s. 494–499).
Hudebnost jako problém? (Musica viva in schola XIV, 1998, s. 6–10).
Úskalí receptivní výchovy v kontextu současné hudební výchovy (Musica viva in schola XVI, 2000, s. 6–9).
Vychovává hudba člověka? (Musica viva in schola XVII, 2001, s. 8–14).
Umění a současný masmediální svět – symbióza nebo konfrontace (Musica viva in schola XVIII, 2004, s. 7–10).
Nové cesty hudební výchovy (Musica viva in schola XIX, 2005, s. 91–100).
Hudba – preference – hodnoty (Múzy v škole, roč.10, 2005, č.1 a 2).

Kristýna Košťálová
Text

Datum poslední změny: 7.7.2008