Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vojtěšková, Jana

Tisk

(Vyšohlídová)

Charakteristika: Muzikoložka, kurátorka a editorka

Datum narození/zahájení aktivity:7.6.1958
Text
DíloLiteratura

Vojtěšková, Jana (roz. Vyšohlídová), muzikoložka, kurátorka a editorka, narozena 7. 6. 1958, Nymburk.

 

Po gymnaziálních studiích (1973–77) v rodném Nymburku vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1977–81). Následoval studijní pobyt na univerzitě v Lipsku (1981–82), později opakované zahraniční pobyty na Institut für Musikwissenschaft při univerzitě v Tübingen. Titul PhDr. získala v roce 1985, titul CSc. potom roku 1993. V letech 1982–86 působila jako odborná asistentka v Národním muzeu v Praze – Muzeu české hudby. Interní vědeckou aspiranturu absolvovala v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v letech 1987–93. V Ústavu pro hudební vědu AV ČR pracovala v rozmezí let 1993–2000 (s přerušením v letech 1995–97). Redaktorkou časopisu Hudební věda byla v letech 1993–94. Roku 2004 se stala kurátorkou nenotové sbírky archiválií Českého muzea hudby, v současnosti zde působí ve funkci zástupce vedoucí hudebně-historického oddělení. Ve své vědecké práci se zaměřuje na hudbu českého baroka, zejména na dílo barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, dlouhodobě se též věnuje životu a dílu Josefa Suka, především kritické edici jeho korespondence. Přednášela na katedře hudební vědy FF UK, FHS UK, VOŠIS a pro Collegium Marianum. Je členkou České společnosti pro výzkum 18. století a České společnosti pro hudební vědu. V rámci muzejní práce se podílela na přípravě několika výstav, např. People for Europe (heslo o Josefu Sukovi), viz www.peopleforeurope.cz a připravovala multimediální CD ROM o Českém muzeu hudby 2006 (námět a realizace projektu). Od roku 2009 je vedoucí redaktorkou časopisu Musicalia (časopis Českého muzea hudby).


Dílo

Dílo literární

 

Monografie

Josef Suk – katalog fondu (Muzeum české hudby, Praha 1985, dodatky z r. 2004);

Dílo J. D. Zelenky v českých archívech (strojopis kandidátské disertační práce, Praha 1993);

Josef Suk. Dopisy o životě hudebním i lidském (Editio Bärenreiter, Praha 2005).

 

Studie a stati

Bohemika ve sbírce autografů Státní knihovny v Berlíně (Miscellanea Musicologica XXXII, Praha 1988, s. 93–150);

Skladby Jana Dismase Zelenky v křížovnickém hudebním archívu (Hudební věda 1990, č. 1, s. 3–24);

Die Zelenka Überlieferung in Böhmen und in der Tschechoslowakei (Zelenka–Studien I, Unter Mitarbeit von Hubert Unverricht herausgegeben von Thomas Kohlhase, Musik des Ostens, Bd. 14, s. 85–108, Bärenreiter 1993);

Opisy dvou mší J. D. Zelenky z pražského křižovnického archívu (Hudební věda 1993, č. 3, s. 240–248);

Bach, Zelenka a hrabě Hartig (Hudební věda 1994, č. 2, s. 145–148);

Hommage à Zelenka (programová brožura k cyklu koncertů pořádaných k 250. výročí úmrtí J. D. Zelenky, ČRo 1995);

Probleme der Zelenka-Forschung (Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik, Bratislava, Slowakische Musikunion. Academic Electronic Press 1997, s. 143–147);

Muzikologická produkce v českých zemích v r. 1997 s doplňky z předchozích let (Hudební věda 1998, č. 4, s. 405–412);

Kritická edice korespondence Josefa Suka – zásady ediční techniky (Kritické edice hudebních památek III. Korespondence jako muzikologický problém. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1999, s. 85–91);

Odraz bojů o Dvořáka v korespondenci Josefa Suka (Opus musicum 32, 2000, č. 6, s. 27–32);

Briefwechsel Josef Suk und Oskar Nedbal (Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa, Universität Leipzig 2003);

J. D. Zelenka – Sub olea pacis et palma virtutis (Praha–Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí, Archiv hlavního města Prahy, Praha 2004, s. 294–295);

Rodný kraj v korespondenci Josefa Suka (Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí úmrtí Josefa Suka, Městské muzeum Sedlčany 25.5.2005, Česká hudební společnost – Společnost Josefa Suka, Praha 2005, s. 10–24);

Briefe von Josef Suk an den Dirigenten Oskar Nedbal nach Wien (Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 10, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2005, s. 127–132);

Památky z rodiny Josefa Suka (Musicalia 2010, č. 1–2, s. 99–109);

Zdeněk Fibich, Jan Ludevít Procházka and Early Performance of Fibich´s Works (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica-Aestetica. Musicologica Olomucensia. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, sv. 36, 2011, č. 12, s. 141–150).

Kolektivní díla a redigované sborníky

Zelenka – Bibliographie und Discographie (Zelenka–Studien I, Unter Mitarbeit von Hubert Unverricht herausgegeben von Thomas Kohlhase, Musik des Ostens, Bd. 14, S. 365–402, Bärenreiter 1993, spoluautorka);

Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí úmrtí Josefa Suka (Městské muzeum Sedlčany 25.5.2005, Česká hudební společnost – Společnost Josefa Suka, Praha 2005);

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Česká společnost pro hudební vědu, Agora, Praha 2006, editorka 3. vydání).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (ČSHV, Agora, Praha 2006, s. 151–153).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 26.2.2012