Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Konzervatoř Teplice

Tisk

(Státní konzervatoř v Teplicích)

Charakteristika: hudebně vzdělávací instituce

Datum narození/zahájení aktivity:1.9.1971
Text
Literatura

Konzervatoř Teplice, zahájení aktivity 1. 9. 1971.

 

Převážná část hudebníků působících v Teplicích před druhou světovou válkou byli sudetští Němci. Odsunem německy mluvících obyvatel po druhé světové válce nedisponoval severočeský kraj větším počtem kvalitních muzikantů. Do obnoveného teplického symfonického orchestru přišli hráči převážně ze zrušeného lázeňského orchestru v Mariánských lázních a divadelní těleso tehdejšího Divadla severu získalo osmdesát umělců z divadla v Českých Budějovicích. Příchozími muzikanty se sice situace stabilizovala, ale problematická otázka nedostatku kvalifikovaných umělců vyřešena nebyla.

V šedesátých letech probíhal průzkum na lidových školách umění o počtu aprobovaných učitelů. Výsledkem bylo zjištění, že téměř jedna třetina pedagogů nedisponovala potřebným vzděláním. Velkým nedostatkem, jenž by tuto situaci mohl řešit, byla absence školského zařízení v oblasti severních Čech, které by aprobované muzikanty produkovalo.

Iniciátorem výzkumu byl krajský školský inspektor Jaromír Brož, který v roce 1966 zahájil osobní jednání na Ministerstvu školství s návrhem řešit kritickou situaci. Po zpočátku negativních odpovědích získal roku 1970 svolení k založení konzervatoře. V talentových zkouškách bylo přijato třicet studentů na denní studium a pro velký zájem bylo otevřeno i studium při zaměstnání s padesáti přijatými posluchači. Konzervatoř započala svou činnost 1. 9. 1971. V prvních dvou letech byla organizačně i hospodářsky přičleněna k teplickému gymnáziu a pedagogický sbor vedený Jaromírem Brožem čítal pouze několik odborných učitelů. Mezi zakládající pedagogy patřili např. Jaroslav Čermák (klavír), Irena Černá (klavír), Jiřina Dlouhá (housle), Miroslava Hušková (akordeon), Jaroslav Kabil (viola), Zdeněk Kolářský (housle), Václav Krahulík (kytara), Antonín Satýnek (klarinet), Rudolf Slach (kontrabas), Eva Sobíšková (bicí), Eva Ševčíková (flétna), Jindřich Šindelář (trubka), Mirko Škampa (violoncello). V roce 1973 se stala konzervatoř samostatnou institucí v čele s novým ředitelem, bývalým náčelníkem Vojenské hudební školy Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem Metodem Přikrylem. Odborné předměty se vyučovaly v Lidové škole umění a Všeobecně vzdělávací škole (gymnáziu). Až po dohodě odboru školství Krajského národního výboru s Okresním národním výborem a Městským národním výborem v Teplicích získala konzervatoř vlastní budovu v Českobratrské ulici. Adaptační práce se prováděly takřka za provozu a v roce 1975 byla budova přizpůsobena potřebám konzervatoře. Prvními absolventy se v roce 1977 stalo 27 studentů denního studia a 42 posluchačů studujících při zaměstnání. Díky rozrůstajícímu se pedagogickému sboru se v průběhu prvních deseti let existence školy začaly vyučovat všechny nástroje obsažené v symfonickém orchestru, bylo také založeno pěvecké oddělení a oddělení lidových nástrojů, ve kterém se učilo hře na kytaru, akordeon a bicí nástroje. V počátcích školy byl zřízen houslový soubor vedený Zdeňkem Kolářským a s přibývajícím počtem posluchačů byl postupně sestaven celý symfonický orchestr. V letech 1977–85 působil ve funkci ředitele Bohuslav Čížek. Po něm převzal vedení Milan Dlouhý, který na svém postu setrval do roku 1989. Od roku 1990 až dodnes v této funkci působí Milan Kubík.

Od počátku založení školy přispívají studenti teplické konzervatoře velmi aktivně k hudební atmosféře Teplicka. Ukončením přístavby hlavní budovy konzervatoře získala nejen škola, ale i teplické publikum nový koncertní sál – nepostradatelný prostor pro školu s hudebním zaměřením. Převážná část koncertů posluchačů bývá konána právě v těchto reprezentativních prostorách. Každoročně zde představí každý pedagog svou třídu samostatným koncertem. Kromě nejlepších žáků, kteří po vykonání konkurzu absolvují svůj závěrečný koncert za doprovodu Severočeské filharmonie v Domě kultury, se v sále konzervatoře konají všechny absolventské koncerty.

Studenti školního symfonického orchestru a školního pěveckého sboru vystupují pravidelně ve vánočním čase v Domě kultury s Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby, ve spolupráci s Brixiho komorním sborem pořádají pravidelné adventní koncerty, účinkují na zahájení oslav lázeňské sezóny, na dubských slavnostech, zajišťují hudební produkci při vernisážích a pořádají koncerty pro lázeňské hosty v sále sanatoria Beethoven. V různých komorních seskupeních pravidelně vystupují na nejrůznějších hradech a zámcích severočeského kraje, např. účinkují na zámku ve Velkém Březně, v Zákupech, Duchcově a Libochovicích. Činnost konzervatoře je mimořádně bohatá. Podílejí se na ní jak žáci, tak pedagogové školy. Svou hudební aktivitou výrazně pozvedají kulturní život města a celého severočeského regionu.


Literatura

Kubík, Milan – Žižková, Jitka: 35 let konzervatoře v Teplicích. Jubilejní brožura (Teplice 2006).

Výroční zprávy Konzervatoře v Teplicích.

Kristina Reinischová

Datum poslední změny: 7.3.2013