Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Cígler, Radovan

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:12.12.1932
Text
Dílo

Cígler, Radovan, muzikolog, pedagog, narozen 12. 12. 1932, Brno.

Po absolvování gymnázia v rodišti (III. RG, maturita 1951), kde mezi jeho učiteli byli sbormistr Josef Veselka a skladatel Lubomír Koželuha, studoval obory hudební věda (hlavními pedagogy zde byli Jan Racek a Bohumír Štědroň) a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1951–56, promovaný historik, diplomní práce Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky, titul PhDr. tu získal 1976 disertační prací Příhody lišky Bystroušky – příspěvek k poznání díla a původnosti nové Janáčkovy operní koncepce). Své klavírní vzdělání prohloubil později na brněnské konzervatoři ve třídě Jaroslava Posadovského (absolvoval 1962); 1957 vykonal i kvalifikační zkoušku na hudebníka z povolání u Hudební a artistické ústředny v Brně.

Profesionální dráhu nastoupil jako externista v Ústavu pro lidovou píseň v Brně za vedení Karla Vetterla (1956, věnoval se katalogizaci), pokračoval 1957–58 v Historickém oddělení Moravského muzea (pracoval zde na janáčkovské problematice na základě stipendia Českého hudebního fondu), pak pracoval v redakci ČSHS u Bohumíra Štědroně (1958–60, rovněž na stipendium ČHF). Po krátkém vychovatelském působení na Odborném učilišti Jihomoravských mlýnů a pekáren (1960) byl učitelem pobočky znojemské Lidové školy umění v Hrušovanech nad Jevišovkou (1960–63), pak vedoucím hudebních kurzů a lektorem klavíru na Obvodním kulturním a vzdělávacím středisku (Osvětová beseda) v Brně-Králově Poli (1963–77). Hlavním působištěm se mu stala katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, kde od 1977 až do svého odchodu do důchodu 1993 působil jako lektor a pak (od 1981) odborný asistent. Učil zde mimo jiné hudební estetiku, sociologii, dějiny hudby (včetně 20. století), dějiny a literaturu klavíru.

Jako muzikolog se zpočátku věnoval Janáčkovi, občas publikoval v brněnském denním tisku (Mladá fronta, Rovnost), od poloviny 60. let do nástupu tzv. normalizace byl externím spolupracovníkem hudebně lexikografického kabinetu při katedře hudební vědy. Byl zde členem lexikografické rady a vytvořil několik interních strojopisných metodologických apod. materiálů, zaměřených k hudební lexikografii v Československu, k věcnému hudebnímu slovníku Willi Apela, k věcnému dílu Riemann Musiklexikon, k typologii věcných hudebních slovníků). V Brně spolupracoval se svými učiteli: byl s Janem Rackem spolueditorem publikace L. Janáček: Fejetony z Lidových novin (Brno 1958); provedl revizi druhého vydání publikace Bohumíra Štědroně Seznam Janáčkových skladeb a úprav (Praha 1959); přispěl do publikace Janáčeks Opern im Ausland, vydané Moravským museem, Brno 1958, s. 16–31; napsal několik hesel do ČSHS; přispěl do sborníku Bibliografie profesorů Jana Racka, Bohumíra Štědroně a Zdeňka Blažka zpracováním Štědroňových publikací z let 1967–79 (Brno: UJEP 1986; znovu otištěno ve sborníku Bohumír Štědroň hudební historik, kritik, umělec, učitel, Editio Moravia 2005). Absolvoval klavírní vystoupení sólová i doprovazečská. V době působení v Českých Budějovicích vypracovával učební texty, účastnil se odborných konferencí. V letech 1960–96 se věnoval i fotografii, kde měl veřejné úspěchy.
Dílo
Skripta, antologie
Kapitoly z Úvodu do hudební estetiky (České Budějovice 1978, 21981);
Antologie textů k Úvodu do hudební estetiky (České Budějovice 1979);
Nástin vývoje obecné a hudební estetiky (České Budějovice 1984);
Úvod do hudební sociologie (České Budějovice 1984).

Stati, články
Janáčkovo libreto a Brodův překlad Lišky Bystroušky (Hudební rozhledy 10, 1957, s. 746–751);
S Josefem Veselkou o sborovém umění (Hudební rozhledy 13, 1960, s. 146–147);
Sonáta pro sólové housle G. Křivinky (Hudební rozhledy 14, 1961, s. 587–580);
Notes on the History of Musical Lexicography in Czechoslovakia (Sborník prací FF UJEP Brno, 17, 1968, řada hudebněvědná H 3, s. 87–98);
Hudební kursy osvětových besed – a malé zamyšlení na okraj (Opus musicum 2, 1970, č. 5–6, s. 165–168);
Na okraj husitské revoluční tématiky v díle Zdeňka Nejedlého – muzikologa (Sborník příspěvků z konference k 30. výročí založení PF v Českých Budějovicích, České Budějovice 1978, s. 63–67).

Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 4.7.2008