Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bek, Mikuláš

Tisk


Charakteristika: muzikolog a vysokoškolský pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:22.4.1964
Text
DíloLiteratura

Bek, Mikuláš, muzikolog a pedagog, narozen 22. 4. 1964, Šternberk.

 

Syn muzikologa Josefa Beka. V letech 1981 až 1986 studoval hudební vědu na brněnské Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), kde získal titul PhDr. (diplomová práce Ke genezi Dvořákova Jakobína, 1986, vedoucí Miloš Štědroň). Po absolvování povinné vojenské služby nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, nejprve jako interní aspirant (1987-1990), později jako asistent (1990–93) a odborný asistent (1993–99). V roce 1995 ukončil doktorské studium hudební vědy (titul Ph.D.) s disertační prací Vybrané problémy hudební sociologie (školitel Ivan Vojtěch). V letech 1991 až 2002 souběžně pedagogicky působil na  Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (úvazek 50%). Od roku 1998 pak působí pedagogicky na Masarykově univerzitě v Brně, kde se v roce 2004 habilitoval pro obor muzikologie (habilitační spis „Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti“). V letech 1999 až 2004 vykonával funkci vedoucího Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty, následně se stal prorektorem Masarykovy univerzity pro strategii a vnější vztahy (2004–11), k 1. září 2011 byl jmenován rektorem Masarykovy univerzity.

 

Pedagogicky se Bek zaměřuje zejména na oblast hudební sociologie, dějin hudby 19. a 20. století, na metody hudební analýzy, metodologii hudební vědy a uměnověd. Je členem oborových rad doktorského studia hudební vědy na Masarykově univerzitě (od 1999) i Univerzitě Karlově (2002), je předsedou zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky vybraných uměnovědných oborů na Masarykově univerzitě. Mikuláš Bek absolvoval několik zahraničních stáží, uveďme zejména šestiměsíční studijní pobyt na Humboldtě univerzitě v Berlíně (1990) a měsíční studijní pobyt na pozvání vlády USA v rámci programu „University Administration“ (2006). Nutné je také zmínit jeho přednáškový zahraniční (semestrální) pobyt v roce 1994, kdy jako „visiting lecturer“ působil na Royal Holloway and New Bedford College (University of London) a vedl kurzy „Aspects of Sociology of Music“ (undergraduate level) a „Operas by Alexander Zemlinsky“ (postgraduate level). V letech 1995 až 1998 pracoval rovněž jako koordinátor programu Tempus s názvem „Music Media Training Programme“, který sdružoval 3 české a 10 západoevropských ústavů a kateder hudební vědy.

 

Vědecky se Bek specializuje zejména na oblast hudební sociologie, na dějiny novější hudby a hudební analýzu, je autorem dvou monografií (Vybrané problémy hudební sociologie, Olomouc 1993; Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti, Praha 2003) i celé řady odborných studií vydaných v českých a zahraničních sbornících a časopisech. Spolupodílí se na projektu Českého hudebního slovníku osob a institucí jako jeden z odborných vědeckých redaktorů. V letech 2001 až 2003 byl koordinátorem projektu RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale) pro Českou republiku (projekt Mezinárodní společnosti pro hudební vědu a UNESCO). Odborně se aktivně podílí také na realizaci mezinárodních hudebně vědných kolokvií při Mezinárodním hudebním festivalu Moravský podzim Brno.

 

Bek byl či je členem celé řady odborných grémií, uveďme zejména: člen Vědecké rady Masarykovy univerzity (2004), člen Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (2006), předseda Rady pro kulturu a umění Masarykovy univerzity (2004–11), člen Poradního sboru města Brna pro kulturní politiku (2007–11), člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (2006–10), člen správní rady Nadace Český hudební fond, předseda její komise pro hudební vědu a kritiku (2003–06), člen Vědecké rady Národního muzea – sekce humanitní (2002–06), člen vědecké rady Ústavu pro hudební vědu Akademie věd České republiky (2001–03), člen výboru a později místopředseda České společnosti pro hudební vědu (2003–05), člen direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno (2003–06) aj.


Dílo

Samostatně vydané knihy

Vybrané problémy hudební sociologie (Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1993).

Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti (Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2003).

 

Odborné studie a recenze

Kaden, Christian: Musiksoziologie (recenze, Hudební věda 25, 1988, č. 3, s. 270–71).

Holý, Dušan: Zpěvní jednotky lidové písně, jejich vztahy, a význam (recenze, Hudební věda, 25, 1988, č. 4, s. 371–72).

Dvořákův Jakobín, česká hudební veřejnost a duch národní české hudby (Opus musicum, 21,  1989, č. 6, s. 171–75).

Das allgemein menschliche und der Geist des Kapitalismus. Zur Dramaturgie von Zemlinskys (In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 1993, s. 31–38).

Současná hudba - nová nepřehlednost? (Opus musicum, 26, 1994, č. 5–6, s. 159–170).

Štědroň, Miloš: Josef Berg - skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem (recenze, Divadelní noviny, 3, 1994, č. 5, s. 6).

Der liberale Geschmack - die Verwandlungen des Geschmacksbegriffs um 1800 (In: Colloquium Musica ac societas 1740-1815, Brno 1989.  Brno, Filozofická fakulta MU 1994, s. 21–24).

Schulhoffova opera Die Flammen (In: Hudobné žánre európskej hudobnej kultúry v minulosti a súčasnosti. Bratislava, Katedra hudobnej vedy FF UK 1995, s. 52–56).

On the Dramaturgy of Zemlinsky´s Eine florentinische Tragödie. (Cambridge Opera Journal, 7, 1995, č. 2, s. 165–174).

Kein Prager Frühling? Résumé über die Prager Kulturindustrie (Österreichische Musikzeitschrift, 50, 1995, č. 3–4,  s. 198–201).

Hudba jako poselství. Komu a proč? (In: Hudba ako posolstvo, Symposion 1993. Bratislava, Festival Melos-Ethos 1995, s. 142–145).

Erwin Schulhoffs Oper „Flammen“ - eine Entstehungsgeschichte. (In: „Zum Eingeschlafen gibt's genügend Musiken“. Die Referate des Erwin Schulhoff-Kolloquiums in Düsseldorf im März 1994. Hamburg, Bockel Verlag 1996, s. 99–104).

Die Einsätzigkeit in der Mehrsätzigkeit als der Glaube der musikalischen Moderne (In: Colloquium „Wenn es nicht Österreich gegeben hätte. “, Brno 1996. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1997, s. 187–191).

Musical Taste and Taste for „The Other' : Music in Social Space.(In: The Crossroads of European Culture 1998. Brno, VUTIUM Press 1999,  s. 195–205).

Secese, Moderna and the Czech Music: On Interrelationships among Art, Literature, and Music about 1900. (In: Fibich - Melodram - Secese / Fibich - Melodrama - Art Nouveau. Praha, Česká hudební společnost - Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum - Muzeum české hudby 2000,  s. 236–242).

Der Schönbergkreis und die Tschechen. Über das musikalische Zisleithanien und die verschiedenen Auswege aus der musikalischen Donaumonarchie (In: Zeit-Wart Gegen-Geist. Festschrift Sigrid Wiesmann 2001, Beiträge über Phänomenen der Kultur unserer Zeit. Wien, Verlag Reischl&Grossek 2001, s. 161–170).

„... das Bild einer Verfassung der Welt, die, zum Guten oder Argen, Geschichte nicht mehr kennt." Adorno und seine (dissoziierte) Zeit (In: Colloquium „Der Sinn (oder Un-Sinn?) der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts“, Brno 1999. Praha - Brno, Editio Bärenreiter - Masarykova univerzita 2001, s. 53–56).

Socialist Realism and the Tradition of Czech National Music or Who goes with whom? (In:  Musicologica Olomucensia VI, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 39–50).

On the Social Condition of Early Music (In: Bach 2000: Music between Virgin Forest and Knowledge Society. Brno, Compostela Group of Universities 2002, s. 224–235).

Nejedlý contra Janáček: The Controversy concerning Modern Czech Music (In: Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita, 2003, H 36–37, s. 39–46).

Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí (spolu s Jiřím Fukačem a Petrem Mackem, In: Musicologica Brunensia, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, 2003, H 36–37, s. 91–116).

Úvod do uměnovědných studií. Učební text a čítanka (spolu s Jiřím Fukačem a Petrem Mackem, Brno, Masarykova univerzita 2003).

Audiences of Music Theatre in Czech Republic: The Musical, the 21st-Century Opera? (In: Musical Theatre - Yesterday, Today, Tomorrow. The 100th Anniversary of the Birth of Composer Danilo Švara. Ljubljana 2002. Ljubljana, Festival Ljubljana 2003, s. 255–262).

Introduction: The Dialectics of Socialist Realism. (spolu s Geoffrey Chewem, in: Socialist Realism and Music. Praha, KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU, 2004, s. 9–15).

Láska jako válka pohlaví. K dramaturgii Zemlinského opery Eine florentinische Tragödie. (Acta musicologica.cz, Brno, Masarykova univerzita,  2004, č. 1).

Socialist Realism and Anti-Modernism in Czech Music. (In: Socialist Realism and Music. Praha, KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU, 2004, s. 52–60).

Vom böhmischen-mährischen Dorf in die IGNM: Janáčeks „orientaler“ Modernismus. (Österreichische Musikzeitschrift, 59, 2004, č. 1, s. 21–29).

Böhmisch-tschechisch-deutsches Musikantentum. Von Tomášek zu Janáček und Mahler (Österreichische Musikzeitschrift, 60, 2005, mimořádné číslo, s. 51–56).

Der Weg eines Brünners von Prag nach Wien. Janáčeks Její pastorkyňa im Lichte der Korrespondenz der Universal-Edition Wien (Spolu s Josefem Bekem. In: Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Leipzig, Gudrun Schröder Verlag 2005, s. 150–155).

Musikwissenschaft in Mähren - zwischen Prag und Wien (In: Musikwissenschaft als Kulturwissenschaft damals und heute. Internationales Symposion (1998) zum Jubiläum der Institutsgründung an der Universität Wien vor 100 Jahren. Tutzing,  Schneider 2005, s. 169–173).

A Social Critique of Czech Musicality: A Typology of Listeners to Music (Hudební věda 42, 2005, č. 1, s. 63–78).

Bibliografie hudebních časopisů - RIPM v České republice (spolu s Janou Spáčilovou, Acta musicologica.cz, Brno,  2005, č. 2, s. 2–6).

Měšťan odchází. Přichází globální vesničan (In: Proměny hudby v měnícím se světě. Olomouc, Univerzita Palackého 2007, s. 31–42).

Legendenbildung: Martinůs Rezeptionsgeschichte (Österreichische Musikzeitschrift, 64, 2009, č. 11–12, s. 14–21).

Legenda o Bohuslavu Martinů. Příspěvek k dějinám recepce díla a života českého skladatele (Kontexty, 2, 2010, č. 1).

Eine feste Burg ist unser Haus. Das Deutsche Haus und das "slawische Vereinshaus“ in Brünn als städtische Musikzentren. (In: Musik - Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Bericht über den XIV. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung, 2008. Band 1. Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig, Gudrun Schröder Verlag  2011, s. 280–286).

 

Ediční činnost

Macek, Petr - Bek, Mikuláš a kol. (ed.): Český hudební slovník osob a institucí. Brno,  Masarykova univerzita 2003–.

Bek, Mikuláš - Macek, Petr (eds.): Horror novitatis. Sborník příspěvků z 37. ročníku Mezinárodního hudebně vědného kolokvia Brno 2002. Praha, KLP ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU Brno, 2004.

Bek, Mikuláš - Macek, Petr - Chew, Geoffrey (eds.): Socialist Realism and Music. Sborník příspěvků z 36. ročníku Mezinárodního hudebně vědného kolokvia Brno 2001. Praha, KLP ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU 2004.

Chew, Geoffrey - Bek, Mikuláš - Macek, Petr (eds.): Socialist Realism and Music. Sborník příspěvků z 36.ročníku Mezinárodního hudebně vědného kolokvia. Praha, Koniasch Latin Press 2004.

Literatura

www.muni.cz

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 29.4.2014