Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pilková, Zdeňka

Tisk

(Volbrachtová)

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:15.6.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.4.1999
Text
DíloLiteratura

Pilková, Zdeňka (roz. Volbrachtová),muzikoložka, narozena 15. 6. 1931, Praha, zemřela 13. 4.  1999, tamtéž.
 
Studovala hudební vědu a etnografii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze (abs. 1955, diplomová práce: Melodramy a singspiely Jiřího Bendy). Tamtéž získala roku 1968 titul PhDr. (disertační práce: Hudební odbor Umělecké besedy – jeho vývoj a funkce v českém hudebním životě 1863–1963). V letech 1955–64 pracovala v hudebním vysílání Československého rozhlasu v Praze. Od roku 1964 až do penzionování v roce 1991 pracovala v Ústavu pro hudební vědu Československé akademie věd 
Jejím speciálním oborem byla česká hudba 18. století, zejména tvorba skladatelů z českých zemí působících v zahraničí (Jiří Antonín Benda, František Benda, Josef Mysliveček a další). Z oblasti hudební historiografie 18. až 20. století publikovala cca šedesát odborných studií, většinu z nich v zahraničí. Přednesla příspěvky na řadě mezinárodních konferencí (např. Beethoven Congress, Bonn 1970, Haydn Conference, Washington D. C. 1974, J. S. Bach, Leipzig 1975, Smetana Centennial, San Diego 1984, Bach-Händel-Schütz, Stuttgart 1985, Leoš Janáček Symposium, St. Louis Missouri 1988, Mozart Conference, Londýn 1991, Europa im Zeitalter Mozarts, Vídeň 1922 a další). 
Externě vyučovala na katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pořádala odborné přednášky a semináře na univerzitách v Saarbrückenu (1979), Amsterodamu (1983), Utrechtu (1983), Leydenu (1983) Los Angeles (1984) a další.
Koordinovala českou účast v mezinárodním projektu The Symphony 1720–1840 –  nakladatelství Garland Publishing New York. Pracovala ve výboru Společnosti pro starou hudbu. Řadu let se soukromě věnovala výrazovému i folklornímu tanci (pod vedením Jarmily Jeřábkové, E. Blažíčková a Evy Kröschlové).


Dílo

I. Dílo literární (výběr)

Knižní práce
Dramatická tvorba Jiřího Bendy (SNKLHU Praha 1960);
Hudební odbor Umělecký besedy 1863–1963. Jeho význam a funkce v českém hudebním životě. Kandidátská disertační práce 1968, strojopis;
Böhmische Musiker am Dresdner Hof 1710–1845 (1996, strojopis).
 
Spolupráce na knižních pracích
Hudba v českých dějinách; kap. Doba osvícenského absolutismu (1740–1810), s. 211–284 (Supraphon 1983, 1989);
Hudební věda. Historie a teorie oboru; kap. Česká hudební historiografie po roce 1945, III., s. 740–756 (SPN Praha 1988).;
Počátky českého národního obrození 1770–1790. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století; kap. V. Jazyk., kultura. Věda a osvícenství, část Hudební kultura, s. 264–269 (Academia, Praha 1990);
Konzertbuch – Kammermusik A–G, F. Benda, s. 227–233 (VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1988);
Konzertbuch – Orchestermusik 1650–1800. F. Benda, s. 182–188, J. Benda, s. 188–193, L. Koželuh, s. 425–431, F. Krommer, s. 431–438, Míča, s. 459–462, J. Mysliveček, s. 626–631, J. Kř. Vaňhal, s. 745–751 (Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1991).
 
Studie, stati a referáty
Das Melodram Jiří Bendas im Zusammenhang mit der Mozartproblematik (Bericht  über die internationale Konferenz über das leben und Werk W. A. Mozart, Prag 1956, s. 85–94);
Der Beitrag von Jiří Benda zur Intrumentalmusik seiner Zeit  (Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszsz 1966. Beiträge zur Geschichte alter tschechischer Musik, HIS Praha 1966);
Populární koncerty Umělecké besedy 1866–1903 (Hudební věda 5, 1968, č. 2, s. 210–229);
Hudební revue (Hudební věda 5, 1968, č. 3, s. 415–434);
Zamyšlení nad Uměleckou besedou (Hudební rozhledy 21, 1968, č. 17, s. 512–515);
Listy Hudební Matice – Tempo (Hudební rozhledy 22, 1969, č. 12, s. 362–367);
The Differencies in the Relationship between Music and Word in Melodrama, Recitative and Aria in the Second half of the Eighteen Century (Colloquium Music and Word, Brno 1969, ed. 1974, s. 79–63);
Czech Dramatic Music of the Eighteenth century (Colloquium Musica bohemica et europia, Brno 1970, ed. 1973, s. 317–324);
On the Periodization of Czech Music: the Problem of Dating the Classic Period (Musica antiqua Eupae orientalis III, Bydgoszcz 1972, s. 125–134. – česká verze: K otázkám periodizace české hudby 18. století (Hudební věda 12, 1975, č. 3, s. 239–242);
Joseph Haydn and his Czech Contemporary Antonín Kammel (Haydn Studies. Proceedings of the International Haydn Konference Washington D. C. 1975, ed. New York 1981, s. 171–177;
Theoretische Ansichten Antonín Rejchas über die Oper (Colloquium The Musical Theatre, Brno 1980, ed. 1984, s. 159–168);
Antonín Kammel (The New Grove Dictionnary of Music and Musicians, London 1980, sv. 9, s. 787–789);
Skladby J. S. Bacha, G. F. Händela a jejich severoněmeckých současníků v českých sbírkách 18. století (Händel a Bach. O dnešním pojetí jejich díla. Ed. R. Pečman. Brno 1992, s. 133–139);
Nález závěti Antonína Kammela (1730–1784). Spoluautorka Sylva Šimsová (hudební věda 30, 1993, č. 4, s. 382–388);
Hudebníci z českých zemí v zahraničí 18.–20 stol. (Mouvement Janáček. Sborník referátů z česko–francouzské konference Nacionalismus a kosmopolitismus v hudbě, Praha 1993, s. 30–36);
Josephinische Reformen und ihr Einfluβ auf das Musikleben der böhmischen Länder (Europa im Zeitalter Mozarts, hrsg. Moritz Csáky/ Walter Pass, Wien aj., 1995, s. 331–336);
The will of Antonín Kammel. Spoluautorka Sylva Šimsová (Czech Music. The Journal of the Dvořák Society, London, Vol. 19, 1995/96, s. 87–94).
 
Edice not
Böhmische Violinsonaten I (J. J. Neruda, F. Benda, J. V. Stamic, A. Kammel, J. Mysliveček),
coeditor Sonja Gerlach. Henle–Verlag München 1982, IX + 73 s;
Böhmische Violinsonaten II (J. Kř. Vaňhal, J. A. Štěpán, J. L. Dusík, V. J. H. Voříšek), coeditor Sonja Gerlach. Henle–Verlag München 1985, VII +144 s.;
J. J. Neruda: Sinfonia in A (The Symphony Series 1710–1840, Garland Publishing Inc. New York 1984, Series C, Vol X, s. 87–103);
A. Kammel: Sinfonia in G, in D, dtto, Series B, Vol. XIII, s. 25–87;
J. Mysliveček: Sinfonia in B, in D, in F, dtto, Series B, Vol XIII, s. 89–189;
A. Dvořák: Sonatina G Dur für Violine und Klavier, op. 100, coeditor Sonja Gerlach. Henle – Verlag München 1988, III+29 s.
 
Výstavy
Jíří Benda – život a dílo. Scénář výstavy, realizované v Divadle hudby v Praze 1972;
Stálá expozice bratří Bendů. Scénář pro muzeum v Benátkách nad Jizerou 1992.

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
Tyrrell, John: Pilková Zdeňka (Grove Music Online, 2007).
 
II. Ostatní
Rutová, M: Jubileum Zdeňky Pilkové (Hudební věda XXVIII, 1991, s. 387–388).
Výběrová bibliografie PhDr. Zdeňky Pilkové (Hudební věda XXX, 1993, s. 187–190; Hudební věda XXXIV, 1997, s. 362–363).
 
Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 30.3.2007