Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Burjanek, Josef

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, pedagog a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:18.1.1915
Datum úmrtí/ukončení aktivity:29.10.2006
Text
DíloLiteratura

Burjanek, Josef, muzikolog, pedagog, organizátor, narozen 18. 1. 1915, Brno, zemřel 29. 10. 2006, tamtéž.

 

Pocházel z učitelské rodiny. Po maturitě na gymnáziu ve Vyškově (1933) začal studovat na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně moderní filologii, ale záhy se obrátil ke studiu hudební vědy (u Vladimíra Helferta) a psychologie (u Mihajlo Rostohara), PhDr. 1939 na základě práce Psychologie melodie. Po hodnosti CSc. (1967) získal i hodnost DrSc. (spisem Hudební myšlení), 1960 jmenován na Janáčkově akademii múzických umění docentem, 1973 profesorem. Celý svůj život spojil s Brnem.

 

V letech 1939–42 byl umělecko-administrativním pracovníkem (tajemníkem) Zemského divadla, 1942–43 pracoval v Zemském archivu; přitom externě vyučoval na střední škole psychologii a pedagogiku. Po válce se roku 1945 vrátil jako tajemník do divadla, odkud 1946 přešel do brněnské stanice Československého rozhlasu, kde vedl redakci smíšených pořadů a v poúnorové době byl vedoucím programu (leden 1950 až duben 1951). Souběžně vyučoval na konzervatoři, konal 1947–50 přednášky ze společenských nauk na JAMU a 1949–50 i na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1951–54 byl odborným asistentem hudební vědy na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde přednášel mimo jiné dějiny hudby; poté se vrátil jako ředitel do brněnského rozhlasu (1954–60). Od roku 1958 přednášel externě a od 1960 interně estetiku na JAMU (působil jako vedoucí katedry teorie umění, vedle estetiky vyučoval i psychologii a společensko-vědním předmětům, 1962–69 a 1973–76 zastával funkci rektora). Po přechodu do důchodu a odchodu z různých pozic koncem 80. let dožíval dlouho v ústraní a muzikologických aktiv se zúčastnil jen výjimečně a okrajově. Působil (a je vzpomínán) jako výrazný představitel totalitního režimu, s nímž byla spjata jeho kariéra.

 

Vyvíjel publicistickou činnost v brněnském Divadelním listě, v brněnské mutaci Lidových novin, Rovnosti, Rudém právu, Hudebních rozhledech apod., psal rozhlasové programy (mimo jiné i s hudebně vzdělávacím zaměřením). Velmi aktivně se funkcionářsky a ideologicky angažoval ve Svazu československých skladatelů, zejména v jeho brněnské odbočce, ale i v hierarchii Komunistické strany Československa (mimo jiné předseda stranické organizace JAMU, delegát stranických sjezdů, člen Ústředního výboru). Ve funkcionářské i publicistické práci horlil pro tvorbu v duchu socialistického realismu (například pro nové opery sovětské i domácí) a tomuto směru zůstal oddaný i v 80. letech, jak ukazuje mimo jiné jeho učební text Úvod do teorie uměleckého realismu. Vždy byl věrný politice i kulturní politice Komunistické strany Československa a zastával režimová stanoviska (za práci v rozhlase obdržel státní vyznamenání "Za vynikající práci", později též získal vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", různé medaile apod.). Tyto postoje jej v době tzv. normalizace v 70. a 80. letech postavily do čela hudebních vědců a kritiků v Svazu českých skladatelů a kritiků. Byl též členem důležitých vysokoškolských i jiných grémií (mimo jiné pro udělování vědeckých hodností, kolegia věd o umění ČSAV), vědeckých a redakčních rad (například v Host do domu 1955–63) apod.

 

Odborná muzikologická práce byla spíše sporadická a také publicistických počinů nebylo mnoho (i v jubilejně oslavném textu Vladimíra Jůvy se píše především o politických apod. aktivitách); zajímal se o problematiku hudebního myšlení, prožívání, inspirace, vkusu apod. Monografie o vědeckém díle Otakara Zicha a monografie o problematice hudebního myšlení představují určité vědecké hodnoty. V analytické části druhé z nich studoval zejména vztah hudebního prožitku a verbalizace hudby; s jeho (a zprostředkovaně i Zichovou) koncepcí hudebního myšlení podnětně diskutoval v Opus musicum estetik a sémiotik Ivo Osolsobě. V hudbě věnoval pozornost zejména Leoši Janáčkovi a zvláště jeho operám Káťa Kabanová a Věc Makropulos.


Dílo

I. Dílo literární


Knižní publikace

O romantickém názoru na inspiraci (Praha, Václav Petr 1942);

Otakar Zich. Studie k vývoji českého muzikologického myšlení v první třetině našeho století (Brno–Praha 1966, Spisy JAMU č. 4);

Hudební myšlení. Dvě studie k psychologii a estetice problému (Brno–Praha, SPN 1970, Spisy JAMU č. 7; zkráceně pod stejným názvem vydalo Ministerstvo školství ČSR – UJEP Brno 1978);

Úvod do teorie uměleckého realismu (učební text JAMU, Praha, Divadelní ústav 1982; k Burjankovu textu připojen metodicko-instruktivní text Jaroslava Šedy Možnosti a zvláštnosti hudby jako uměleckého druhu);

Úvod do estetiky pro posluchače hudebních oborů vysokých uměleckých škol. Díl I (Brno, JAMU).

 

Studie, stati (výběr)

Vliv délky paus na utváření melodie (II. část disertace, in: Psychologie 4, 1938, Rostoharův sborník, zvláštní otisk);

K. Teigeho pokus o novou teorii konsonance a disonance (Psychologie 5, 1939, s. 89 ad.);

Psychologické názory o melodii (I. část disertace, Psychologie 5, 1939, zvláštní otisk);

Hudební realismus a nápěvky mluvy (in: sborník Nový realismus, Praha 1940, s. 31–38);

Strastiplná historie s inspirací (Řád 1944, s. 321–323);

Zdeněk Nejedlý o hudbě (Rovnost, Brno 10. 2. 1948);

Janáček psycholog (časopis Státního divadla Brno Program 3, 1948, s. 367–368);

Brněnské provedení Mejtusovy Mladé gardy (Hudební rozhledy 5, 1952, č. 3, s. 18–19);

Brněnské nastudování Janáčkovy Káti Kabanové (Hudební rozhledy 6, 1953, s. 865–866);

K ideologickým otázkám práce v brněnské odbočce SČS (Hudební rozhledy 7, 1954, s. 484–485);

O vztazích Leoše Janáčka k Rusku (Praha–Moskva 1954, č. 5, s. 41–50);

Janáčkova Káťa Kabanová a Ostrovského Bouře. Dramaturgická a srovnávací studie (in: sborník Musikologie III, 1955, s. 345–416);

Principy a chyby. K diskusi po XX. sjezdu KSSS (Hudební rozhledy 9, 1956, s. 804–805);

Americký schematismus ve filmu (Host do domu 6, 1959, s. 558–559);

Varšavský podzim (Hudební rozhledy 13, 1960, s. 851–852);

Pokusnictví do práce našich skladatelů (Host do domu 8, 1961, s. 75–76);

Na začátku nové etapy (Hudební rozhledy 14, 1961, s. 375–378);

Hudba je důležitý prostředek výchovy vkusu (Nová mysl 1961, č. 11, s. 1421–1422);

Má náš skladatel experimentovat? (Slovenská hudba 5, 1961, č. 11, s. 469–472);

Janáčkova Věc Makropulos aneb úvaha o pesimismu a nesmrtelnosti (úvod k edici libreta, Praha 1961, s. 5–19);

Některé styčné problémy hudební estetiky a psychologie (in: Sborník ze semináře o marxistické hudební vědě, Praha 1962, s. 189–195);

Nad prvním ročníkem Hudební vědy (Hudební rozhledy 16, 1963, s. 254–255);

Osobnost a muzikologické dílo Otakara Zicha (Hudební rozhledy 17, 1964, s. 580–582);

K diskusi o nové hudbě. Zkušenosti ze stranické práce (Sborník KV KSČ, Brno 1965, s. 10–14);

Estetika a kritika moderní opery v článcích Otakara Zicha ve Vlčkově Osvětě 1912–16 (in: Sborník filozofické fakulty UJEP, Brno 1965, č. 14, řada F9, s. 45–53);

Výklad hudebního díla podle současných estetických a pedagogických kritérií (in: sborník Pět let lidových škol umění v Jihomoravském kraji, Brno, KNV 1967, s. 131–138);

Otakar Zich 1879–1934 (Hudební věda 6, 1969, č. 3, s. 255–259);

Úsvit. K 50. výročí KSČ (časopis Státního divadla Brno Program, květen 1971, s. 10–12);

Nepovšimnutá stať Otakara Zicha (O výtvarné stylizaci, Estetika 10, 1973, č. 2, s. 111–122);

Hudební prožitek jako syntéza (Hudební věda 10, 1973, s. 179–187);

K istoričeskomu razvitiju teorii muzykaľnogo myšlenija (in: sborník Problemy muzykaľnogo myšlenija, M. G. Aranovskij-ed., Moskva 1974, s. 29–58);

Poznámky k estetice Vladimíra Helferta (Hudební rozhledy 28, 1975, s. 270–273);

Do dalších let české hudby. Nástin hlavních směrů i problémů nastávající fáze rozvoje hudebního dění v České socialistické republice (Praha 1975, s. 261–283);

Jak dál v hudbě (Tribuna č. 11, 10. 3. 1976, s. 10);

Slovo v hudbě (in: sborník Festival Musica vocalis nationum, Brno 1976, s. 15–18);

Hudební estetika O. Zicha v historickém kontextu a ve vztahu k dnešním úkolům (Hudební rozhledy 32, 1979, s. 330–334);

Hudební věda, kulturní revoluce, kulturní politika (Opus musicum 9, 1977, č. 1, s. 1–4);

Úloha výkonného hudebního umění v současné hudební kultuře (Opus musicum 10, 1978, č. 1, s. 1–3).

 

Ostatní

70 let Českého divadla v Brně (se Zdeňkem Míkou a Karlem Bundálkem, Brno, Státní divadlo 1954).

Leoš Janáček: Věc Makropulos (Praha, SHV 1961; úvod k vydání libreta);

Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (s Petarem Zapletalem, Praha, Supraphon 1975; informativní příručka);

František Lýsek: Život s dětským zpěvem (Ostrava, Profil 1990; komentář k vydání).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

MEH.

HSPK.

Český biografický slovník XX. století. 1. A–J (Praha 1999).

 

II. Ostatní

Poledňák, Ivan: Josef Burjanek: Hudební myšlení. Dvě studie k psychologii a estetice problému (recenze publikace, Hudební věda 9, 1972, č. 3, s. 261–264).

Osolsobě, Ivo: Funkce myšlení v hudebním zážitku a hudební myšlení (Opus musicum 5, 1973, s. 226–232).

Osolsobě, Ivo: Funkce hudby v prožitku myšlení aneb Myslíme hudbou (Opus musicum 5, 1973, s. 258–264; přetištěno in: Principia parodica, totiž Posbírané papíry převážně o divadle, Praha, AMU 2007).

Jůva, Vladimír: K životnímu jubileu profesora Josefa Burjanka (in: Sborník prací k 65. narozeninám prof. Josefa Burjanka, Brno–Praha, JAMU 1980, s. 3–5).

Novák, Přemysl: Výběrový soupis prací Josefa Burjanka v chronologickém řazení (in: citovaný sborník JAMU, s. 235–237).

Fukač, Jiří: Josef Burjanek: Úvod do teorie uměleckého realismu (Hudební věda 20, 1983, č. 3, s. 273–275).

Poledňák, Ivan: Stručný slovník hudební psychologie (Praha, Supraphon 1984; viz rejstřík).

Pečman, Rudolf: Z hlubin paměti. Vzpomínky muzikologa (Brno, Masarykova univerzita 2007; viz rejstřík).

 

Ivan Poledňák

Datum poslední změny: 14.3.2009