Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Culka, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:9.2.1915
Datum úmrtí/ukončení aktivity:29.1.1998
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Culka, Zdeněk, hudební spisovatel, narozen 9. 2. 1915, Nymburk, zemřel 29. 1. 1998, Praha.

 

V Nymburku, kde vystudoval reálné gymnázium (1926–34, doplňující maturita z latiny 1935) ho učili hudbě Ludvík Novák (zpěv a hudební nauka), M. Tichá (klavír), Karel Marysko (housle) a Otto Albert Tichý (varhany). Studoval hudební vědu (bez složení závěrečných zkoušek a získání doktorského titulu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde navštěvoval zejména přednášky Zdeňka Nejedlého, Josefa Bohuslava Foerstra, Josefa Huttera, Františka Kovárny a Jana Mukařovského (1934–39, 1945–48). Z existenčních důvodů studoval také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1935–39 a 1945–46, 14. 6. 1948 získal titul JUDr.)

 

Pracoval jako úředník, resp. právník v různých podnicích (1939–58). Z politických důvodů (zejména proto, že jeho bratr Jan, který byl za druhé světové války vojenským letcem ve Velké Británii, emigroval do Austrálie) musel v roce 1951 pracovat šest měsíců jako dělník v železárnách ve Dvoře Králové a v letech 1958–65 jako pomocný dělník v podniku Výstavnictví. Poté pracoval v Hudebním oddělení Národního muzea (zejména akvizice a evidence sbírkových fondů a předmětů, příprava expozic a výstav) do roku 1975, kdy byl penzionován.

 

Od mládí se účastnil práce hudebních spolků v Nymburku a později i v Praze (mimo jiné jednatel Přítomnosti 1946–48), byl redaktorem Zpráv Bertramky (1958–61), sbíral a publikoval údaje o hudbě a hudebnících z Nymburska a Poděbradska, o českém varhanářství a klavírnictví. Napsal mnoho hesel pro ČSHS, Československou encyklopedii a Grove5,  řadu článků do Občanských, Nymburských a Poděbradských listů a jiné . Přeložil vlastní životopis K. Černého (K. Czerny) a jeho korespondenci s Beethovenem a Lisztem (Praha 1973).  Revidoval a úvody doplnil libreta, vydávaná Orbisem a Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění (Smetana: Braniboři v Čechách – 1953, Prodaná nevěsta – 1953, Dalibor – 1951,  21953, Dvořák: Čert  Káča – 1954, Rusalka – 1950, 21953, Fibich: Šárka – 1950, 21953, Hippodamie – 1951, Foerster: Eva – 1954). Spolupracoval na výstavě Smetanově (1944) a Foerstrově (1949). Prováděl spartace skladeb a vyvíjel přednáškovou činnost. Zpracoval kartotéky: československých varhaníků, hudebníků okresu Nymburk, pražských hudebních spolků, klavírnických a varhanářských firem a varhanních skladeb, připravil sbírku lidových písní z Polabí, shromáždil 360 fotografií českých a moravských varhan a harmonií,  podkladové materiály o jednotlivých osobnostech a organizacích aj.


Dílo

Dílo literární


Vydané

Dirigentka nymburského Hlaholu A. Polmanová – Preclíková (úvodní stať sborníku, nymburský Hlahol 1940, s. 7–18);

Antonín Dvořák a Nymburk (nymburský Hlahol  1941, 23 s.);

Josef  Lauschmann sedmdesátníkem (Věstník pěvecký a hudební 45, 1941, č. 5, s. 104);

Bohuslav Matěj Černohorský (redakce sborníku, nymburský Hlahol 1942);

Památce Františka Symona (nymburský Hlahol 1944, 16 s.);

Data o životě a práci Anny Polmanové – Preclíkové (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, č. 3, s. 39–40);

Smetanovo Heslo pro Hlahol (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, č. 6,  s. 90–91);

85 let ve službě sborového zpěvu (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, č. 9–10,  s. 143–144);

Smetanova účast při výletě pražského Hlaholu do Nymburka (Listy Hudební matice 1946, s. 126);

Vztahy J. B. Foerstra a jeho rodu k Nymburku (Věstník nymburského Hlaholu 2, 1949, č. 4, s. 3–6);

Dějiny nymburského Hlaholu (Nymburk 1950);

Gustav Slabihoudek (Věstník nymburského Hlaholu 3, 1950, č. 1, s. 1–2);

K. Bendl a nymburský Hlahol (Věstník nymburského Hlaholu 4, 1951, č. 1);

K otázce Mozartova pobytu v Sadské (Musejní zprávy Pražského kraje 1, 1956, č. 3–4);

Nymburský positiv (Musejní zprávy Pražského kraje 2, 1957, č. 1–2);

Václav Černý (Musejní zprávy Pražského kraje 2, 1957, č. 3–4);

Skladatel J. Vitásek a sadští hudebníci (Musejní zprávy Pražského kraje 2, 1957, č. 5–6);

Žák Beethovenův a učitel Lisztův (K. Czerny) (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 16, s. 664–665);

Opomenuté jubileum Ludvíka Nováka (Hudební výchova 5, 1957, č. 4, s. 70–71);

J. B. Foerster a nymburský Hlahol (Zprávy Foerstrovy společnosti 1959, č. 18);

K otázce Sojkova žákovství u J. S. Bacha (6 s., německy jako War Matthias Sojka wirklich Schüller Johann Sebastian Bachs?, in: Bach-Jahrbuch 1960);

Zemřel prof. Dr. Josef Hutter (Zprávy Bertramky  1960, č. 20, s. 10–11);

Dr. Vlastimil Blažek (Zprávy Bertramky  1960, č. 21, s. 9–12);

Hudební inzerát Františka Xavera Duška (Zprávy Bertramky 1960, č. 23, s. 8–11);

Dva dopisy Leoše Janáčka nymburskému děkanu Josefu Rejzkovi (Vlastivědný zpravodaj Polabí 1961, č. 1, s. 6–8);

Emanuel Binko, učitel – hudebník (Žďár nad Sázavou 1965, 20 s.);

Několik dokladů k životopisu B. M. Černohorského (Hudební věda 3, 1966, s. 352–361);

Varhanní skladby B. M. Černohorského? (Hudební věda 5, 1968, č. 4, s. 599–611);

Inventáře hudebních nástrojů a hudebnin piaristické koleje v Kosmonosích (in: Příspěvky k dějinám české hudby II, Academia Praha 1972, s. 5–43);

Krnovský závod Varhany jubiluje (Hudební nástroje 10, 1973, č. 3, s. 68–71, č. 4, s. 107–110, č. 5, s. 138–142, č. 6, s. 170–174);

Poznámky k problematice Černohorského školy (Opus musicum 6, 1974, č. 2, s. 33–35);

Pražské varhanářské smlouvy ze 17. a 18. století (Hudební věda 11, 1974, č. 4, s. 372–385);

Mozartovo téma s variacemi pražského harfeníka Häuslera (in: Mozart, W. A.: Téma s variacemi, Praha, Supraphon 1976);

Pražské prameny k historii polních trubačů a tympanistů (Hudební věda 13, 1976, č. 4, s. 362–71 a Hudební věda 14, 1977, č. 1, s. 72–91);

K historii turnéřů, polních trubačů na Moravě (Hudební věda 15, 1978, č. 1, s. 69–82).

 

Nevydané (výběr)

Tři Smetanovy koncerty ve prospěch ND r. 1862 (1941, 50 s.);

Nymburská Smetaniana (1944, 26 s.);

Hudební vývoj Sadské (1946);

Hudební vývoj Nymburka (1954);

[proslov při pohřbu Josefa Huttera] (1959);

Gustav Slabihoudek (53 s.);

Harmonim v českém nástrojářství (100 s.);

Hudební Nymburk v minulosti a přítomnosti (22 s.);

Hudební rody Borovičků a Müllerů (50 s.);

K historii jihlavské klavírnické výroby (13 s.);

Klávesové nástroje značky August Förster (29 s.);

Účast Gottfrieda Silbermana v historii svatovítských varhan (12 s.);

Výročí klavírnického závodu Rössler (16 s.);

Rudolf Reuter: Bibliograpie der Orgel (recenze knihy, 36 s.).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Gracian Černušák, nepřesné životopisné údaje).

Biografický slovník českých zemí, sešit 9, 2008 (heslo Mojmír Sobotka).

 

II. Ostatní

Poštolka, Milan: Zdeněk Culka pětasedmdesátiletý (Hudební věda 17, 1980, č. 2, s. 190–191).

Hudební věda 1988 (s. 255, 617, 618, 619,  626, 784, 762, 973).

Culková, Dagmar – Kahuda, Jan: Culka Zdeněk, JUDr. (inventář pozůstalosti v Národním archívu, 2004, 14 s.).

Archivalie

Národní archív (24 kartonů, 1 tubus, 426 fotografií a 1 mikrofilm).

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 9.2.2009