Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Straková, Theodora

Tisk

(Švehlíková)

Charakteristika: Muzikoložka a muzeoložka

Datum narození/zahájení aktivity:21.12.1915
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.2.2010
Text
DíloLiteratura

Straková, Theodora (roz. Švehlíková), muzikoložka a muzeoložka, narozena 21. 12. 1915, Vídeň, zemřela 7. 2. 2010, Žernůvka u Tišnova.

 

Po studiích na gymnáziu (1927–37) v Brně navštěvovala na Filozofické fakultě tamtéž přednášky z germánské a románské filologie a hudební vědy. Univerzitní studium zakončila doktorátem v roce 1953 (disertační práce Anonymní varhanní tabulatura moravského původu) a v roce 1968 získala vědeckou hodnost kandidáta věd o umění. V roce 1942 se provdala za muzikologa Vincence Straku (1912–75). Od roku 1937 byla zaměstnána v Moravském muzeu v Brně. Této instituci zasvětila celý svůj profesní život. V letech 1948–78 zde působila jako vedoucí hudebního oddělení, které se pod jejím vedením stalo respektovanou institucí s rozsáhlými a kvalitně zpracovanými fondy. Její zásluhou se hudební oddělení přemístilo do dnešní budovy bývalé Janáčkovy varhanické školy, a získalo tak prostory, které jsou nedílně spjaté s Janáčkovým archivem, jenž tvoří nejcennější část sbírkového fondu Oddělení dějin hudby Moravského muzea v Brně. Jako žákyně Vladimíra Helferta a Jana Racka se Straková věnovala výzkumu staré chrámové i světské hudby, ovšem v popředí jejího badatelského zájmu byl život a dílo Leoše Janáčka. Kromě práce v Oddělení dějin hudby Moravského muzea byla činná i v oblasti organizační, přednáškové a hudebně vzdělávací. Připravovala vydání hudebních děl, přednášela na muzikologických konferencích, podílela se na přípravách řady hudebních expozic a spolupracovala s brněnským rozhlasem. Pro anglicky vydaný katalog Janáčkova díla (Oxford 1997) připravila kompletní soupis Janáčkových literárních prací. V roce 2007 jí byla udělena Cena města Brna.


Dílo

Dílo literární (výběr)

 

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách, editorská práce

František Bartoš a Leoš Janáček - vzájemná korespondence (Ed. Theodora Straková. Krajské muzeum, Gottwaldov 1957).

Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (zpracovali Th. Straková, Jiří Sehnal a Svatava Přibáňová, Moravské muzeum Brno, 1971).

Iconographia Janáčkiána. K 120. výročí narození Leoše Janáčka (ed. Theodora Straková. Moravské muzeum, Brno 1975).

Leoš Janáček: Musik des Lebens. Skizzen, Feuilletons, Studien (Herausgegebne von Th. Straková, übersetzt von Jan Gruna, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1979).

Janáček, Leoš: Literární dílo (Řada I / Sv. 1–2, Editio Janáček, Brno 2003. Ed. Theodora Straková, Eva Drlíková).

 

Studie, stati ve sbornících a články

O neznámém skladateli přdklasického období (Časopis Moravského muzea, roč. 34, 1949).

Organizace hudebně vědeckého bádání na Moravě (Musikologie, svazek 2, SNKLHU, Praha 1949).

Anonymní varhanní tabulatura moravského původu. Příspěvek k dějinám raně barokní hudby na Moravě (Časopis Moravského muzea, roč. 35, 1950).

Příspěvek k soupisu Janáčkových hudebně dramatických skladeb (Časopis Moravského muzea, roč. 36, 1951, s.261–277).

Kvasický inventář z r. 1757. Příspěvek k hudbní topografii v 18. století (Časopis Moravského muzea, roč. 38, 1953, s. 105–149).

Pastorely Jakuba Jana Ryby. Příspěvek k problematice české pastorální melodiky 18. století (Časopis Moravského muzea, roč. 39, 1954, s. 135–181).

Janáčkovy hudebně dramatické náměty a torsa. Příspěvek ke genesi Janáčkova hudebně dramatického díla (Musikologie [Janáčkův sborník], sv. 3, Praha 1955, s. 417–449).

Pavel Křížkovský, tvůrce české hudby z ducha lidového (Katalog výstavy, Moravské muzeum, Brno1955).

Tomáškovy písně na Goethovy texty. Příspěvek k poznání vokální tvorby raného romantismu v našich zemích (Časopis Moravského muzea, roč. 40, 1955, s. 214–252).
Vladimír Helfert a jeho tvůrčí odkaz (Katalog výstavy. Moravské muzeum, Brno 1956).

Janáčkova opera Osud. Část první. Osudy díla v zrcadle korespondence (Časopis Moravského muzea, roč. 41, 1956, s. 209–260).

Janáčkova opera Osud. Část druhá, libreto – látka a tvar (Časopis Moravského muzea, roč. 42, 1957, s. 133–164).

K problematice Janáčkovy opery Osud (Opery Leoše Janáčka na brněnské scéně. Státní divadlo v Brně, 1958).

Starobrněnská varhanní tabulatura (Musikologie, svazek 5, SNKLHU, Praha 1958).

Setkání Leoše Janáčka s Gabrielou Preissovou. Na okraj opery Počátek románu (Časopis Moravského muzea, roč. 43, 1958, s. 145–164).

Neznámé nástrojové skladby Leoše Janáčka (Časopis Moravského muzea, roč. 44, 1959, s. 163–178).

Zámecké kapely na Moravě (Vlastivědný věstník moravský XIV, 1959).
Hudební život v Brně (Brno od pravěku k dnešku. Historický výklady ke katalogu výstavy, Krajské nakladatelství, Brno 1959).

Václav Jan Tomášek a jeho klavírní eklogy (Časopis Moravského muzea, roč. 45, 1960, s. 175–198).

Vladimír Helfert a F. X. Šalda (Časopis Moravského muzea, roč. 46, 1961, s. 127–136).

Brtnický hudební inventář (Časopis Moravského muzea, roč. 48, 1963, s. 199–234).

Mezihry v Káti Kabanové (Časopis Moravského muzea, roč. 49, 1964, s. 229–236).
Hudba na brtnickém zámku v 17. století (Časopis Moravského muzea, roč. 50, 1965, s. 183–202).
Hudebníci na collatovském panství v 18. století (Časopis Moravského muzea, roč. 51, 1966, s. 231–268).

K hudební minulosti Dubu u Olomouce (Časopis Moravského muzea, roč. 53–54, 1968–69, s. 5–28).

Janáček und der Verismus (Colloquium Leoš Janáček et Musica Europaea, Brno 1970, s. 67–80).

Rajhradský hudební inventář z roku 1725 (Časopis Moravského muzea, roč. 58, 1973, s. 217–246).

Jaroměřice nad Rokytnou a jejich význam v hudebním vývoji Moravy (Sborník prací O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700–1752, Jaroměřice 1974, s. 393–404).

Janáčkova opera Její pastorkyňa (Časopis Moravského muzea, roč. 59, 1974, s. 119–132).

Die tschechische Musikwissenschaft in ihrer geschichtlichen Entwicklung (Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 17, Budapest 1975).
Die tschechische Musikwissenschaft in den Jahren 1945–1975 (in: Acta musicologica, vol. IL, Bärenreiter, Kassel-Basel 1977, s. 103–120).

Třicet let Janáčkova kvarteta (Katalog výstavy, Moravské muzeum, Brno 1977).

Leoš Janáček, osobnost a dílo (Katalog výstavy, Moravské muzeum, Brno 1978).
Janáčkovy opery Šárka, Počátek románu, Osud a hudebně dramatická torza. Ke genezi děl, stavu pramenů a jejich kritické interpretaci (Časopis Moravského muzea, roč. 65, 1980, s.149–158).

Otakar Hostinský a Vladimír Helfert (in: Pocta Otakaru Hostinskému, sborník Brno, Česká hudební společnost 1982, s. 177–183).
Vokálně polyfonní skladby na Moravě v 16. a na počátku 17. století (Časopis Moravského muzea, roč. 66, 1981, s. 165–178).
Vokálně polyfonní skladby na Moravě v 16. a na počátku 17. století. II. Jakob Handl Gallus a jeho význam pro české země (Časopis Moravského muzea, roč. 67, 1982, s. 85–98).

Vokálně polyfonní skladby na Moravě v 16. a na počátku 17. století. III. Hudební instituce na Moravě a jejich repertoár (Časopis Moravského muzea, roč. 68, 1983, s. 149–180).

Gracian Černušák jako hudební historiograf (in: Gracian Černušák a otázky hudební historiografie Sborník z hudebněvědné konference, Brno 1984).

Hudba na Petrově v 17. a 18. století (Časopis Moravského muzea, roč. 69, 1984, vědy společenské, s. 101–116).

Hudba na kůru kostela sv. Jakuba v Brně (in: Sborník prací UJEP H 19–20, Brno 1984).

Hudba na Petrově v 18. a 19. století (Časopis Moravského muzea, roč. 70, 1985, vědy společenské, s. 181–193).

Jiří František Slavíček, moravský současník J. S. Bacha (in: Händel a Bach. Sborník z hudebněvědné konference, Brno 1986).

Leoš Janáček a Antonín Dvořák ve světle korespondence (in: Coloquium musicologicum Dvořák, Janáček a jejich doba, Brno 1986).

Hudební život v Kroměříži v době předbělohorské (in: Zpravodaj Společnosti pro starou hudbu, 1986, č. 3, s. 21–26).

 

Předmluvy k edicím

Leoš Janáček: Adagio. Žárlivost (Státní hudební vydavatelství, Praha 1964).

Josef Antonín Štěpán: Composizioni per piano I. (Státní hudební vydavatelství, Praha 1964).

Frant. Ignác Ant. Tůma: Composizioni per orchestra (Supraphon, Praha 1965).

Frant. Ignác Ant. Tůma: Composizioni strumentali (Supraphon, Praha 1967).

Josef Antonín Štěpán: Composizioni per piano II. (Státní hudební vydavatelství, Praha 1968).

Václav Jan Tomášek: Eglogues pour le pianoforte. Vol. I. (Supraphon, Praha 1970).

Václav Jan Tomášek: Eglogues pour le pianoforte. Vol. II. (Supraphon, Praha 1973).

Leoš Janáček: Na Soláni čarták (Supraphon [Kassel, Bärenreiter], Praha 1981).

 

Poznámka: detailní soupis do roku 1986 viz Sehnal, Jiří: Životní jubileum PhDr. Theodory Strakové, CSc. (Časopis Moravského muzea, roč. 71, 1986, s. 283–290).

Literatura

I. Lexika

ČSHS

 

II. Ostatní

Sehnal, Jiří: Životní jubileum PhDr. Theodory Strakové, CSc. (Časopis Moravského muzea, roč. 71, 1986, s. 283–290, včetně kompletní bibliografie do roku 1986).

Sehnal, Jiří: Úmrtí PhDr. Theodory Strakové, CSc. (Hudební věda, roč. 47, 2010, č. 2–3).

 

Jiří Zahrádka

Datum poslední změny: 7.12.2011