Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vítová, Eva

Tisk


Charakteristika: muzikoložka, teatroložka

Datum narození/zahájení aktivity:4.8.1947
Text
DíloLiteratura

Vítová, Eva (roz. Hyčková), muzikoložka, teatroložka, narozena 4. 8. 1947 v Třebíči.

 

Studovala na Střední všeobecně vzdělávací škole v Brně a poté ve studiích pokračovala v letech 1965–71 na filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde zvolila obory muzikologie a teatrologie. Souběžně studovala na brněnské konzervatoři pěvecký obor u Běly Sykové (absolutorium 1973). Při studiu hudební vědy patřili mezi její pedagogy Jan Racek, Bohumír Štědroň, Zdeněk Blažek a Jiří Vysloužil. Diplomovou práci K vokální praxi druhé poloviny 17. století. Problémy zpěvu v pojetí W. C. Printze a jeho současníků obhájila v roce 1970. Divadelní vědu studovala u Artura Závodského a Zdeňka Srny. Disertační práci Základy české divadelní vědy v díle Otakara Hostinského obhájila v roce 1971 (PhDr.). Po studiu působila na brněnské konzervatoři (1972–77) jako vyučující teoretických předmětů, po odchodu s manželem Petrem Vítem do Prahy nastoupila jako vedoucí odborná pracovnice ve scénografickém odboru Divadelního ústavu (1977–92). Od roku 1992 je ve svobodném povolání. Od studií se věnovala vokální interpretaci staré hudby, dalším jejím dlouhodobým zájmem byla geneze české divadelní vědy v osobnosti Otakara Hostinského a dále inscenační proces opery (dlouhodobě se věnuje recenzování operních inscenací v českých i zahraničních divadlech). Tyto poznatky využila v knize 50 slavných oper (Praha 2005). Četné jsou i její recenze koncertů komorní hudby pro denní i odborný tisk. Referovala také na řadě domácích muzikologických i teatrologických konferencí. S Československým rozhlasem spolupracovala na řadě pořadů o vážné hudbě. Dalším profesním zájmem Evy Vítové je skladatelské dílo Petra Ebena. Výsledky svého dlouholetého studia této skladatelské osobnosti shrnula v rozsáhlé monografii Petr Eben. Sedm zamyšlení nad životem (Praha 2004). 


Dílo

Dílo literární (výběr):

 

Dílo knižní

Otakar Hostinský. Z hudebních bojů let sedmdesátých a osmdesátých (Editio Supraphon, Praha 1986, 319 s.).

Petr Eben. Sedm zamyšlení nad životem (Baronet, Praha 2004, 480 s.).

50 slavných oper (Albatros, Praha 2005, 300 s.).

 

Články a studie

Der Widerhall des Brünner tschechischen Kulturlebens in der Zeitschrift „Květy“ (1834–1847)(in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, H 8, 1973, s. 43–49).

Operní kritiky Otakara Hostinského z prvního období jeho referentské činnosti (in: Na křižovatce umění (Sborník k šedesátinám Artura Závodského), redigovali Zdeněk Srna a Jiří Krystýnek, Universita J. E. Purkyně, Brno 1973, s. 377–380).

Die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts – die Zeit des Reifens der Persönlichkeit und Anschauungen Otakar Hostinský (in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, H 10, 1975, s. 69–82).

Nad interpretačním uměním Panochovců (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 5, s. 213–214).

S Antonínem Kohoutem o interpretační soutěži MK ČSR (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 11).

Bilance. Nad vokálním dílem Petra Ebena (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 10, s. 467 – 470).

Tribuna mladých interpretů. S Jiřím Bělohlávkem hovořila Eva Vítová (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 5, s. 234).

Tribuna mladých skladatelů a koncertních umělců. S Evou Krámskou hovořila Eva Vítová (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 12, s. 567–568).

Vývojové souvislosti divadelněvědných názorů Otakara Hostinského a Otakara Zicha (in:  
Vědecký odkaz Otakara Zicha (Sborník ze sympozia 16.–18. května 1979), redigoval
Rudolf Pečman, ČHS, Brno 1981, s. 195–199).

Der Widerhall des Brünnertschechischen Kulturlebens in der Zeitschrift „Květy“ (1834–1847) (in: Hostinského texty Drama a divadlo jako podněty pro novodobou teatrologii, in: Pocta Otakaru Hostinskému (Sborník ze sympozia 10. - 11. března 1980), editor Rudolf Pečman, ČHS, Brno 1982, s. 207–210).

Desáté Mladé pódium (Opus musicum, 1982, č. 10, s. 312–313).

Útržky vzpomínek. Profil měsíce – Jiří Bělohlávek (Gramorevue, 1983, č. 5, s. 8).

Filmové slyšení Petra Weigla (Gramorevue, 1983, č. 6, s. 7–8).

Jak mi zní... Cestou srdce do země lidí. O Milanu Slavickém Eva Vítová (Opus musicum, 1985, č. 2, s. 42–45).

Jak mi zní...Nejen slova. O Ladislavu Kubíkovi Eva Vítová (Opus musicum, 1985, č. 8, s. 248–251).

Jak mi zní. Průhledy o Petru Ebenovi (Opus musicum 7, 1986, s. 201–203).                          

Nejen o Wertherovi. Portrét Petra Weigla (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 10, s. 467 – 469).

Poslání umělce. S Petrem Ebenem hovořila Eva Vítová (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 1, s. 2–4);

O třech hudebních filmech Petra Weigla (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 10, s. 462 – 464).

Pražská opera v poločase (Opus musicum 16, 1994, s. 11–16).

Festival českého hudebního divadla (Harmonie, 1995, č. 4, s. 12–14).

Posvátná znamení Petra Ebena (Harmonie, 1996, č. 5, s. 12–13).

Báječná Jennifer Larmore (Harmonie, 1996, č. 10, s. 30–33).

Nad uplynulou pražskou operní sezónou (Opus musicum 28, 1996, č. 4, s. 15–25).

Ohlédnutí za Pražským jarem ´96 (Opus musicum 28, 1996, č. 5, s. 7–12).

Dawn Apshaw (portét). Nemám ráda slovo crossover (Harmonie, 1996, č. 12, s. 34–36).

Rusalka čtyřikrát za půl století (Harmonie, 1998, č. 12, s. 30–31).

Tiché okouzlení Barborou Bonney (Harmonie, 1999, č. 1, s. 12–14).

Zamyšlení Petra Ebena (jubileum 70tin) (Harmonie, 1999, č. 3, s. 4).

Princ z Rusalky. Valentin Prolat (Harmonie, 1999, č. 6, s. 19).

Nad čím právě přemýšlí Jiří Bělohlávek (Harmonie, 1999, č. 8, s. 18–20).

Koloratury Sumi Jo (Harmonie, 1999, č. 9, s. 16).

Beno Blachut. Stále živé hlasy (Harmonie, 2000, č. 1, s. 21).

Marta Krásová. Stále živé hlasy (Harmonie, 2000, č. 2, s. 21).

Mária Tauberová. Stále živé hlasy (Harmonie, 2000, č. 3, s. 25).

Eduard Haken. Stále živé hlasy (Harmonie, 2000, č. 4, s. 27).

Marie Podvalová. Stále živé hlasy (Harmonie, 2000, č. 5, s. 27).

Karel Berman. Stále živé hlasy (Harmonie, 2000, č. 6, s. 27).

Ludmila Červinková. Stále živé hlasy (Harmonie, 2000, č. 7, s. 33).

Ivo Žídek. Stále živé hlasy (Harmonie, 2000, č. 9, s. 29).

Opera Národního divadla v roce 2000 (Harmonie, 2000, č. 7, s. 19).

Panochovo kvarteto. Kudy vede cesta k úspěchu (Harmonie, 2000, č. 8, s. 8–10).

La Traviata. O Traviatě aneb co má smysl (Cura, Gvazava ad.) (Harmonie, 2000, č. 9, s.8–9).

Česká smyčcová kvarteta. České kvarteto, Ševčíkovo kvarteto, Pražské kvarteto,

Ondříčkovo kvarteto (Harmonie, 2001, č. 1, s. 22).

Česká smyčcová kvarteta. Smetanovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto, Vlachovo kvarteto

(Harmonie 2001, č. 2, s. 18–19).

Česká smyčcová kvarteta. Kvarteto města Prahy (Harmonioe, 2001, č. 4, s. 24).

Česká smyčcová kvarteta. Panochovo kvarteto (Harmonie, 2001, č. 5, s. 30).

Česká smyčcová kvarteta. Talichovo kvarteto (Harmonie, 2001, č. 6, s. 11).

Česká smyčcová kvarteta. Kociánovo kvarteto (Harmonie, 2001, č. 9, s. 24).

Česká smyčcová kvarteta. Kubínovo kvarteto (Harmonie, 2002, č. 2, s. 19).

Marina Domašenko. Hvězda vzešlá z Prahy (Harmonie, 2001, č. 9, s. 14–15).

 

Recenze (výběr)

Brněnský zápisník (Večer rodiny Bendů, Pygmalion, Hudební středa) (Hodobný život,

1973, č. 5).

Brnenská filharmónia v USA (Hudobný život, 1973, č. 7).

Sir John Falstaff v Brne (Hudobný život, 1973, č. 13).

Recitál Shizuky Ishikawy (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 3, s. 127).

Jubilující Dvořákovo kvarteto (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 6, s. 259).

Talichovo kvarteto s Langrem (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 6, s. 259–260).

Koncerty soudobé hudby v Martinickém paláci (Křivinka, Očenáš, Sommer, Tausinger) (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 7, s. 310–311).

Prokofjev Martinů (České hudební léto). (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 9, s. 441).

Sukovo kvarteto (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 11, s. 488).

Bartókovci hráli Bartóka (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 11, s. 488 – 489).

Recitaly. Edit Volckaertová (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 12, s. 551–552).

Dvakrát Pražští symfonikové (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 4, s. 154).

Recitál Shizuky Ishikawy (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 4, s. 159).

O Kvartetu města Prahy v superlativech (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 6, s. 250).

Talichovo a Pražákovo kvarteto (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 1, s. 16–17).

Richard Novák a Ivan Klánský (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 6, s. 249–250).

Čarostřelec v Liberci (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 6, s. 244–250).

Josef Suk (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 7, s. 316–317).

Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 8, s. 353–354).

Faust a Markéta v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 8, s. 358–359).

Recitál Christiane Edingerové (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 12, s. 547).

Kocianovo kvarteto (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 3, s. 110).

Filharmonický komorní orchestr s Josefem Sukem (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 3, s. 106–107).

Pražští komorní sólisté (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 6, s. 255).

Tilevovo kvarteto (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 6, s. 258).

Dáma a lupiči v Liberci (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 7, s. 297).

Recitaly smyčcových nástrojů (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 8, s. 366–367).

Don Carlos v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 9, s. 398–400).

Panochovo kvarteto (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 11, s. 492).

Jubilejní cyklus Kvarteta města Prahy (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 12, s. 534–535).

Dvakrát z Prahy – ČF, V. Neumann, ČF, Z. Košler. L. Kubík: Houslový koncert (Opus musicum 1981, č. 9, s. 272–273).

Václavu Smetáčkovi k 75. narozeninám (Opus musicum, 1981, č. 10, s. 313).

Pražákovo kvarteto (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 2, s. 66).

Smetanovci premiérovali Ebena (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 3, s. 103–104).

Doležalovo kvarteto (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 5, s. 206).

Kvarteto města Prahy (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 6, s. 275).

Kocianovo kvarteto (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 6, s. 276).

Porgy a Bess v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 7, 316).

Doležalovo kvarteto (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 8, 363).

Kocianovo kvarteto (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 8, 364).

Werther a Traviata v Liberci (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 12, s. 552 – 553).

Stabat Mater v FOK (Opus musicum, 1982, č. 6, s. 181–182).

Slovenská filharmonie s Liborem Peškem (Opus musicum, 1982, č. 7, s. 216).

Jelena Obrazcovová – Jevgenij Něstěrenko (Opus musicum, 1982, č. 7, s. 217–218).

Panochovo kvarteto premiérovalo Kubíka (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 1, s. 20–21).

Violový recital Jana Talicha (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 4, s. 155).

Figarova svatba v Liberci (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 6, s. 252).

Nový komorní orchestr (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 8, s. 357).

Moravské kvarteto (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 11, s. 492).

České smyčcové trio (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 12, s. 547–548).

Doležalovo kvarteto s premiérou (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 12, s. 548).

Panochovo kvarteto (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 2, s. 64–65).

Sukovo trio (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 2, s. 63–64).

Kouzelná flétna v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 4, s. 163).

Rigoleto v Liberci (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 5, s. 212).

Cleveland Quartet (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 6, s. 260).

Doležalovo kvarteto (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 7, s. 302–303).

Panochovo kvarteto (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 9, s. 391).

Pražákovo kvarteto (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 1, s. 13–14).

Bartókovo kvarteto (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 4, s. 152–153).

Panochovo kvarteto (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 5, s. 200).

Oleg Kogan (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 5, s. 200–201).

Joseph Swensen (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 7, s. 298).

Viktor Tretjakov (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 8 s. 357–358).

Violoncellisté Meneses a Šachovskaja (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 8, s. 358–359).

Pražský komorní orchestr (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s. 113–114).

Kocianovo kvarteto s premiérou Sommerových písní (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 5, s. 210–211).

Týden nové tvorby (V. Kalabis, M. Ištvan, M. Košut, M. Slavický, B. Řehoř) (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 6, s. 251).

Káťa Kabanová a Soročinský jarmark v Liberci (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 3, s. 270–271).

Vynikající Frank Peter Zimmermann (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 311–312).

Chytračka a Služka paní v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 318).

Josef Suk s Paulem Badurou-Skodou (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 8, s. 361–362).

Nové Doležalovo kvarteto (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 1, s. 17).

Talichovo kvarteto (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 1, s. 18).

Nové pražské trio s premiérou Petra Ebena (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 2, s. 74).

Macbeth v Ostravě (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 2, s. 79).

Kocianovo kvarteto (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 5, s. 210–211).

Lancelot a Veselohra na mostě v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 6, s. 279–280).

Komorní soubory. Pražákovo a Stamicovo kvarteto (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 8, s. 355–356).

Smyčcová kvarteta v říjnu a listopadu (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 3, s. 116–118).

Erderovo kvarteto (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 7, s. 313–314).

Franz Schubert Quartet (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 8, s. 356).

Komorní soubory. Orlando Quartet (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 8, s. 360).

Nové Vlachovo kvarteto (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 1, s. 2–4).

Traviata v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 3, s. 128).

Stamicovo, Panochovo a Pražákovo kvarteto (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 4, s. 161).

Liberecký pražský Nabucco (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 4, s. 167 – 168).

Lazebník sevillský v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 7, s. 316).

Donizettiho Lucie z Lamermooru (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 8, s. 368–369).

Řecké pašije v Českých Budějovicích (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 2, s. 67).

Kynclovo kvarteto (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 307).

Medici Quartett s Radoslavem Kvapilem (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 308).

Finská opera v Ústí (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 334).

Čert a Káča v ND (Opus musicum 23, 1991, č. 1, s. 1–2).

Rusalka kouzla zbavená (Opus musicum 23, 1991, č. 3, s. 11–13).

Rienzi s problémy (Opus musicum 23, 1991, č. 9–10, s. 24–25).

Bohéma v Národním divadle (Opus musicum 24, 1992, č. 1, s. 29–30).

Nápoj lásky ve Smetanově divadle (Opus musicum 24, 1992, č. 3, s. 5–6).

Mignon ve Státní opeře Praha (Opus musicum 24, 1992, č. 5, s. 5–7).

Maškarní ples ve znamení trojúhelníku (Opus musicum 25, 1993, č. 2, s. 7–8).

Kouzelná flétna v Národním divadle (Opus musicum 25, 1993, č. 4, 13–15).

Konec operní sezóny v Praze (Opus musicum 25, 1993, č. 7, s. 27–30).

Zásnuby ve snu (Harmonie, 1994, č. 5, s. 5).

Režie jako ilustrace? (Harmonie, 1994, č. 7–8, s. 26).

Neromantický Oněgin (Harmonie, 1994, č. 7–8, s. 27).

Vynikající Santuzza (Harmonie, 1995, č. 1, s. 6).

Opera to Die For (Harmonie, 1995, č. 1, s. 42–43).

Lazebníka na scéně a nikdo se nezasmál (Harmonie, 1995, č. 2, s. 11).

Ten top Mezzos 2 (Harmonie, 1995, č. 2, s. 43).

Salome a Elektra (Harmonie, 1995, č. 8, s. 8–9).

Antonín Dvořák, Josef Suk. Piano Quartets. Bohemia Quartet (Harmonie, 1995, č. 9, s. 43–44).

Oslňující Turandot bez oslňujících hlasů (Harmonie, 1995, č. 11, s. 12).

Monserat Caballé. Grandi voci (Harmonie, 1995, č. 11, s. 42–43).

Moravský podzim. Tannhäuser v Brně (Harmonie, 1995, č. 12, s. 7).

Liška Bystrouška (Harmonie, 1995, č. 12, s. 10).

Rigoletto od Vltavy (Harmonie, 1996, č. 2, s. 6).

Antonín Dvořák: Souborné dílo pro housle a klavír (Harmonie, 1996, č. 4, s. 39).

Káťa Kabanová ve Státní opeře (Harmonie, 1996, č. 5, s. 6).

Boris Godunov (Harmonie, 1996, č. 7, s. 14).

Velká trojka přitahuje statisíce (Carreras, Domingo, Pavarotti) (Harmonie, 1996, č. 7, s. 32–33).

Dvě vdovy (Harmonie, 1996, č. 8, s. 13).

Richard Strauss: Capriccio (komplet opery) (Harmonie, 1996, č. 8, s. 47).

Její pastorkyňa (Státní opera) (Harmonie, 1996, č. 11, s. 7).

Georges Bizet: Carmen (komplet opery) (Harmonie, 1996, č. 12, s. 45–46).

Lazebník sevillský (Národní divadlo) (Harmonie, 1997, č. 8, s. 7).

Martinů bez posvěcení (Hamonie, 1998, č. 2, s. 4).

K poctě Emy Destinové (Harmonie, 1998, č. 4, s. 4).

Pianissimová královna Kathleen Battle (Harmonie, 1998, č. 8, s. 11).

Přehlídka kvartet popáté (Harmonie, 1998, č. 11, s. 7).

List z Prahy (Sarah Changová. Premiéra skladby Jana Klusáka) (Hudobný život, 1999, č. 1–2,

s. 44).

Tabea Zimmermannová. Jeruzalémské kvarteto (Hudobný život, 1999, č. 11, s. 44).

Pětiletí Pražské komorní filharmonie (Hudobný život, 1999, č. 12, s. 43).

Opera ´99. 4. ročník festivalu hudebního divadla (Hudobný život, 2000, č. 1–2, s. 33).

Pražské operné premiéry. Tosca v Národním divadle. Pflüger: Fyzikové ve Státní opeře. Emil

Viklický: Faidra, Státní opera (Hudobný život, 2000, č. 12, s. 33–35).

Literatura

I. Lexika

HSPK.

 

Šárka Zahrádková

Datum poslední změny: 3.1.2017