Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Černý, Jaromír

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, pedagog, organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:24.3.1939
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.2.2012
Text
DíloLiteratura

Černý, Jaromír,muzikolog, pedagog, organizátor, narozen 24. 3. 1939, Hradec Králové, zemřel 11. 2. 2012, Praha.

 

Po gymnaziálních studiích v Hradci Králové (1954–57) studoval dějiny hudby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1959–64). Zde získal tituly PhDr. (1967) a CSc. (1984) disertační prací Studie k dějinám vícehlasu v českých zemích.

Se svojí alma mater spojil Černý dlouholetou pedagogickou činnost v letech 1964–2008. Nejprve jako asistent katedry dějin hudby, později odborný asistent (1967). Docentem byl jmenován v roce 1989.Vedoucím katedry se stal v roce 1990, ta byla přejmenována na Ústav hudební vědy (jeho ředitelem do 2002). V letech 1994–2000 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum. Černý působil pedagogicky též v pregraduálním a postgraduálním studiu. Absolvoval četné stáže a přednášky na univerzitách v Curychu, Vídni, Basileji, Kolíně nad Rýnem. Vystoupil na kongresech v Bydgoszczi, Bologni aj. Je členem direktoria Mezinárodní muzikologické společnosti IMS (od 1992). V letech 1991–97 a 2003–6 zastával funkci předsedy České společnosti pro hudební vědu.

Centrem jeho muzikologického zájmu je středověká renesanční polyfonie. Tato orientace je spjata s rozsáhlou ediční činností. Byl vedoucím projektu Ave Musica (GA ČR 1995–97), řešitelem projektu „Faksimilia a edice“ (GA ČR 1998–2000). Připravil kritická vydání Jistebnického kancionálu a Speciálníku královéhradeckého (GA ČR od 2001).


Dílo

Monografie

Soupis hudebních rukopisů musea v Hradci Králové (Miscellanea musicologica 19, Praha, Karolinum, 1966).

K nejstarším dějinám moteta v českých zemích (Miscellanea musicologica 24, Praha, Karolinum, 1971).

Středověký vícehlas v českých zemích (Praha, KLP, v tisku).

 

Kapitoly v kolektivních monografiích

Středověk (800–1420) (Černý, Jaromír et al.: Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby, Praha, Horizont, 11983, s. 11–77, Praha, Supraphon, 21989, s. 13–81).

Středověká hudba (Spunar, Pavel a kol.: Kultura středověku, Praha, Academia, 21995, s. 199–226).

Hudba feudální společnosti. 1. Středověk, 2. Renesance (Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby, Brno, Togga ve spolupráci s Českým hudebním fondem, 2001, s. 49–183).

Hudba v době Karla IV. (Bobková, Lenka – Holá, Mlada, eds.: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. Phdr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, Praha, Paseka, 2005, s. 291–305, společně s Hanou Vlhovou-Wörner).

 

Studie

Die Ars nova-Musik in Böhmen (Miscellanea musicologica 21–23, Praha, Karolinum, 1970, s. 47–106).

Středověký vícehlas v českých zemích (Miscellanea musicologica 27–28, Praha, Karolinum, 1975, s. 9–116).

Vícehlasé písně konduktového typu v českých pramenech 15. století (Miscellanea musicologica 31, Praha, Karolinum, 1984, s. 39–142).

Zur Frage der Entstehungs- und Verwandlungsprozesse der mehrstimmigen Repertoires in Böhmen (Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Musicologia. Trasmissione e recezione delle forme di culture musicale, Sv. 1 (Round tables), Torino, EDT, 1990, s. 168–174).

Das retrospektive Organum oder Neo-organum? (Hudební věda 38, Praha, Academia, 2001, s. 3–31).

Ars nova v českých zemích (Jeź, Tomasz, ed.: Complexus effectuum musicologiae studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, Kraków, RABID, 2003, s. 335–359).

Vícehlasý repertoár v graduálu z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře (Hudební věda 43, Praha, Academia, 2006, s. 165–184).

 

Edice

Hudba české renesance. Výběr polyfonních skladeb 16. stol. z rukopisů St. knihovny ČSR (XI B a, b, c, d) a Památníku nár. písemnictví (D. AII. 3) (Praha, SNTL, 1983).

Vícetextová moteta. 14. a 15. století (Praha, Supraphon, 1989).

Petrus Wilhelmi de Grudencz – Magister Cracoviensis. Opera musica (Kraków, PWM, 1993).

Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) = Historical anthology of music in the Bohemian Lands (up to ca 1530) (Praha, KLP, 2005).

Literatura

Bajgarová, Jitka – Bayer, Róbert – Vojtěšková, Jana, eds.: Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha, Agora, 22002, 32006).

Baťa, Jan – Kroupa, Jiří – Hlávková, Lenka, eds.: Littera NIGRO scripta manet. In honorem Jaromír Černý (Praha, KLP, 2009).

 

Pavel Sýkora

Datum poslední změny: 11.2.2015