Český hudební slovník osob a institucí

Vereš, Jozef

Charakteristika: Pedagog, muzikolog, houslista a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 10.11.1946

Vereš, Jozef, pedagog, muzikolog, houslista a organizátor, narozen 10. 11. 1946, Zlaté Moravce (Slovensko).

Od dětství se učil hře na housle, absolvoval několik slovenských i celostátních soutěží, studium na konzervatoři v Žilině uzavřel 1967. Pokračoval pak ve studiu houslí u Tibora Gašpareka na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, kde absolvoval 1974 celovečerním koncertem (1980 absolvoval i obor hudební teorie). Vzhledem k onemocnění páteře musel omezit svou uměleckou činnost, do 1984 koncertoval s doprovazečkami Sylvií Čápovou a Evou Strelkovou a působil jako primárius Nitrianského sláčikového kvarteta (založil v roce 1979 Bartolomej Urbanec), s nímž uskutečnil několik nahrávek pro Slovenský rozhlas a Slovenskou televizi.

 

Od roku 1974 začal vyučovat na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Nitře, jejím vedoucím se stal 1982 (s jediným funkčním přerušením do roku 2001). V letech 1981–84 byl na studijních pobytech v Berlíně a Moskvě, aspirantsky studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (CSc. 1982 prací Husľová hra na základe nových vedeckých poznatkov), v roce 1985 se habilitoval na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a byl v Nitře jmenován docentem. Dlouhodobě působí na pedagogické i filozofické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, koná přednášky o hudební teorii, pedagogice, komunikaci, hudbě a médiích, vyučuje hře na housle, vede výzkumné týmy. V roce 2000 zde založil komorní studentský soubor, který vedl do roku 2004, vystoupil s ním na řadě koncertů a festivalů a v roce 2003 natočil CD. Kromě pedagogické činnosti je činný v různých organizačních platformách: v roce 2002 byl děkanem pedagogické fakulty, je autorem podkladů pro akreditační komisi v oblasti doktorských a jiných řízení (realizován byl např. studijní program Integrativní studium hudby), v letech 1986–2003 byl členem výboru slovenské Hudební rady.  

Pěstoval a pěstuje intenzivní kontakty s českými muzikology a hudebními pedagogy (zejména s Jiřím Fukačem a Stanislavem Tesařem) a ve své funkci vedoucího katedry intenzivně celostátně působil ve prospěch zlepšení stavu hudební a estetické výchovy. V letech 1984–89 se významně zasloužil o realizaci pravidelných, v Nitře konaných konferencí o hudební a estetické výchově (ve spolupráci se Stanislavem Tesařem, Jiřím Fukačem, Ladislavem Mokrým, Pavlem Jurkovičem ad.), kde byla analyzována situace a přijímána odborná stanoviska (např. roku 1989 propracovaný návrh na zlepšení stavu hudební a estetické výchovy s názvem Ku koncepcii hudobnej výchovy ako predmetu realizovaného na základnej škole,  který se promítl i do úrovně hudební výchovy v českých zemích); z konferencí byly vydávány sborníky materiálů.
V roce 1993 založil Regionální sdružení Slovenské unie v Nitře, k jehož
činnosti patří mj. pravidelné besedy s osobnostmi slovenského hudebního života a kultury.   Na této bázi byl založen sborník studií, který zpočátku nesl název Hudobno–pedagogické interpretácie, později byl přejmenován na Hudba–Integrácie–Interpretácie. Vydavetelem je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře.  Sborník, jehož dosud vyšlo 19 čísel, je jako mezinárodní vědecký časopis významnou platformou pro slovenskou i českou hudební pedagogiku a vědu. Od roku 2015 je indexovaný v databázi ERIH PLUS a je součástí databáze SCOPUS.


Dílo:

Dílo literární (práce s českými spoluautory resp. v českých časopisech a sbornících)


Samostatně vydané publikace
Hudobná teória (s Vladimírem Majerníkem, vysokoškolský učební text, 1980).
Hudobná pedagogika (s Jiřím Fukačem, Nitra 1988, 19892, Vysokoškolské učebné texty).

Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti (s Jiřím Fukačem a Stanislavem Tesařem, Brno 2000).

Hudobná pedagogika – veda o hudobnej výchove (Nitra 2004).
K vývinovým premenám hudobnej kultúry (s Alenou Janičíkovou a Amerem Musbahem, Nitra 2004).
Hudobné korelácie (Nitra 2011). 
Metamorphoses of musoic and the transformation of musical-pedagogical thinking (Berlín 2017). 

Studie, stati (výběr)

Spätná väzba pri hre na husliach z hľadiska experimentálneho (Opus musicum 11, 1983, č. 2, s. 44–50).

Hudobná komunikácia a problém interpretácie (in: sborník Musica viva in schola VI, Brno 1983, s. 166–175).

J. Fukač: Pojmoslovie hudobnej komunikácie (recenze, Hudobný život 16, 1984, č. 20, s. 4);

Teoretická analýza husľovej hry na princípe kybernetického modelu (Hudební nástroje 13, 1985, č. 3, s. 106–109).

Niektoré aspekty pojmu hudobného textu v procese hudobno-komunikačnom (in: sborník Musica viva in schola VII, 1985, s. 115–124).

K špecifickosti pojmu interpretácie v hudobnej komunikácii (Hudební věda 24, 1987, č. 1, s. 73–85).

Systémové predpoklady recepčných prístupov k hudbe (in: sborník Musica viva in schola VIII, Brno 1987, s. 74–81).

Ako vyučiť učiteľa (s Jiřím Fukačem, Opus musicum 19, 1987, č. 5, s. 135–144).

Niektoré aspekty procesu učenia z hľadiska kybernetického so zreteľom na husľovú hru (in: sborník Príprava učiteľov hudobnej výchovy, ed. Jozef Vereš a Stanislav Tesař, Praha 1988, s. 298–335).

Úvahy o možnostiach zefektívnenia hudobno-pedagogickej komunikácie (tamtéž, s. 368–376).

Juvenilita hudby, jej modifikácie a dôsledky (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 284–285);

Čemu a jak se bude vyučovat ve vzkřísené hudební výchově (s Jiřím Fukačem, Opus musicum 19, 1989, č. 5, s. 129–137).

K interdisciplinárnym vzťahom hudobnej pedagogiky (s Jiřím Fukačem, Pedagogika 40, č. 6, 1990, s. 637–648).

Hudobná výchova v kontexte doby (s Jiřím Fukačem, Hudobný život 22, 1990, č. 7, s. 1 a 7);

Jak vyučit učitele ´91 (s Jiřím Fukačem, Opus musicum 23, 1991, č. 8, s. 1–9).

Úvaha o cílích a zaměření integrativní pedagogiky se zřetelem na výchovu učitelů hudební výchovy (Opus musicum 23, 1991, č. 11, s. 35–47).

Hudobná pedagogika plus čili úvaha o cílích a zaměření integrativní pedagogiky se zřetelem na výchovu učitelů hudební výchovy (Opus musicum 23, 1991, č. 9–10, s. 281–283).

Učebnice z hľadiska problémov realizácie receptívnej hudobnej výchovy na ZŠ (in: sborník Osnovy a učebnice hudobnej výchovy z hľadiska súčasných a budúcich potrieb, ed. Jozef Vereš a Stanislav Tesař, Praha 1991, s. 29–36).

Návrhy na zvýšenie súčasnej úrovne hudobnej a estetickej výchovy (s Jiřím Fukačem a Stanislavem Tesařem, tamtéž, s. 359–365).

Ku koncepcii hudobnej výchovy ako predmetu realizovaného na ZŠ (s Jiřím Fukačem, tamtéž, s. 397–401).

Prečo potrebujeme poznať dejiny hudobnej pedagogiky? (Pedagogická revue 45, 1993, č. 3–4, s. 207–220).

Evaluačné modely hudobnej pedagogiky (Pedagogika 44, 1994, č. 2, s. 145–154 a 202).

K niektorým súvzťažnostiam myslenia v hudbe (Hudební nástroje 31, 1994, č. 3, s. 117–118 a 176–178).

K hudobno-pedagogickému mysleniu a jeho vývojovým fázam (s Jiřím Fukačem, in: sborník Hudobno-pedagogické interpretácie I, Nitra 1994, s. 3–18).
Integratívne tendencie v hudobnej výchove ako reakcia na súčasný vývoj európskej spoločnosti (in: Hudobno-pedagogické interpretácie 1, Nitra 1994, s. 45–51).
Aspekty ponímania hudobného umenia z hľadiska výchovnovzdelávacieho (in: Hudobno- pedagogické interpretácie 3, Nitra 1995, s. 79–86).

Hudba a hudobná výchova – pohľad do ich premien (in: Hudobno-pedagogické interpretácie 4, Nitra 1998, s. 9–44).
Stručná retrospektíva vedecko-výskumných a umeleckých aktivít Katedry hudobnej výchovy (in: 40 rokov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 1999, s. 99–104).

K hudobnovýchovným reflexiam (in: Hudobno-pedagogické interpretácie 5, Nitra 2000, s. 5–12).
Hudobná pedagogika a výchova v súčasnom spektre hudobných premien (in: Hudobno-pedagogické interpretácie 6, Nitra 2001, s. 32–37).
K špecifickosti metodológie v estetickom skúmaní (in: Hudobno-pedagogické interpretácie 7, Nitra 2002, s. 101–108).

Realita či fikcia rozvoja hudobnej pedagogiky v premenách hudobnej kultúry a hudobno-pedagogickej praxe (in: sborník Hudební pedagogika a výchova – minulost, přítomnost, budoucnost, ed. Stanislav Tesař a Karel Steinmetz, Olomouc 2004, s. 14–18).
Formovanie charakteru islamskej hudobnej kultúry (s Abomahdi Musbah Amerem a Alenou Janíčikovou, in: Hudobno-pedagogické interpretácie 9, Nitra 2004, s. 91–93). 
F
ormovanie charakteru islamskej hudobnej kultúry (in: Hudobno-pedagogické interpretácie 9, Nitra 2004, s. 5–38).
The culture as communication stimulus (in: Quality education for children from socially disadvantaged settings: a multi-problem phenomenon, Bratislava 2005, s. 35–44).
Music in an aggressive massmedial space (in: Musicologica Brunensia 52–54, Brno 2003–2005, H38–40, s. 283–287). 

Siločiary hudobnej pedagogiky v produkcii F. Sedláka, L. Zenkla, J. Herdena, I. Poledňáka (in: sborník Kontexty hudební pedagogiky I, Praha 2007, s. 42–46).
O počiatočných zvukových prejavoch človeka (Opus musicum 39, 2007, č. 3, s. 8–13).
Reflexions and their actualization:Music manifestations an the brink of the development, 2007 (in: Musicological Olomucensis IX, Olomouc 2007, s. 221–230).

Modalita jako flexibilný fenomén v hudbe 20. storočia (Opus musicum 40, 2008, č. 1, s. 13–17).
Muzyka–mass media–wychowanie z punktu widzenia ich wzajemnych relacji (in: Edukacja– Kultura–Media, Bielsko-Biala 2008, s. 105–109).
Metamorfózy v komunikačných systémoch hudby (in: Almanach Nitra 2008, s. 43–54).
Hudobno-pedagogické myslenie ako súčasť procesov hudobného vývoja (in: Musicologica Brunensia 45, 2010, č. 1–2, s. 251–261).
Degradácia umeleckej hodnoty klasickej hudby v televíznej reklame (s Tamarou Gončarovou, in: Hudba–Integrácie–Interpretácie 12, Nitra 2010, s. 171–183).
Koexistencie hudby a jej reflexie v hudobno-pedagogických paradigmách (in: Hudba–Integrácie–Interpretácie 12, Nitra 2010, s. 9–56).

Premeny hudobného myslenia (Opus musicum 42, 2010, č. 2, s. 52–66).
Hudobné vnímanie intervalu /v premenách hudby/ (in: Hudba–Integrácie–Interpretácie 13, Nitra 2011, s. 9–25).
Hudba a hudobné vzdelávanie Slovákov /do 19. storočia/ (in: Hudba–Integrácie–Interpretácie 15, Nitra 2012, s. 7–69).
Modalita ako nová kvalita hudobnej kultúry 20. storočia (in: Hudba–Integrácie–Interpretácie 16, Nitra 2013, s. 113–144).
Interpretačné kontexty v procesoch poznávania (in: Hudba–Integrácie–Interpretácie 17, Nitra 2014, s. 11–54).
Umenie v súvzťažných procesoch /kultúra, vzdelávanie, výchova/ (in: Hudba–Integrácie–Interpretácie 18, Nitra 2015, s. 13–36).
Metamorphosis Music (International Journal of Music and Performing Arts 3, 2015, č. 1, s. 96–102).
Correlations with the past and the present cultural world (in: Hudba–Integrácie–Interpretácie 19, Nitra 2016, s. 13–33).
Modality–Resurgence of Musical Thinking (Advances in Social Sciences Research Journal 4, 2017, č. 2, s. 232–241). 

 

Literatura:

Holas, Milan (recenze Hudební pedagogiky, Opus musicum 21, 1989, č. 5, s. 1–2).

Elschek, Oskár (recenze téhož ve stati Koncepcia rozvoja hudobnej vedy na Slovensku, Hudobný život 21, 1989, č. 5, s. 10–11).

Ivan Poledňák

 


Datum poslední změny: 19.9.2017