Český hudební slovník osob a institucí

Mužíková, Růžena

(Steiningerová)
Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 1.1.1926

Mužíková, Růžena (roz. Steiningerová), muzikoložka, narozena 1. 1. 1926, Úloh (okr. Klatovy).

Po absolvování reálného gymnázia v Českém Brodě (maturita 1945) vystudovala hudební vědu na Univerzitě Karlově u Mirka Očadlíka a Antonína Sychry (1949–52). Roku 1952 získala titul PhDr. na základě disertace K počátkům českého hudebního časopisectví, roku 1753 se provdala za muzikologa Františka Mužíka. Od roku 1950 působila na pražské katedře hudební vědy, nejprve jako asistentka, poté jako odborná asistentka (od 1959) a později odborná pracovnice (od 1960). Před­nášela úvod do studia dějin hudby (skripta Základy studia dějin hudby, 1957). Po reorganizaci a zrušení Ústavu pro dějiny hudby FF UK v roce 1964 se stala pracovnicí Kabinetu pro dějiny kultury FF UK (vzhledem k funkci vedoucího, kterou na katedře muzikologie zastával její manžel, nemohla být zaměstnána zde). Jako dlouholetá předsedkyně fakultního výboru Komunistické strany Československa byla jednou z hlavních tváří tzv. „normalizace“ po roce 1969. V letech 1987–89 byla nástupkyní svého manžela na místě vedoucí pražské katedry muzikologie, v akademickém roce 1989/90 se stala proděkankou pro ideologickou činnost.

Vědecky se zaměřovala zejména na hudbu 15. století, kromě toho působila jako operní kritik pro časopis Divadlo. Jako vědecká redaktorka vydavatelství Acta Universitatis Carolinae přípravila k vydání mj. životopis Václava Husy (Praha 1989).


Dílo:

Studie

Nepublikovaná část Hostinského „Stručného přehledu dějin hudby“ (Miscellanea musicologica 1, 1956, s. 75–82)

Bohumír Jan Dlabač (Miscellanea musicologica 3, 1957, s. 11–44).

Bal­bínova Epitome jako pramen k dějinám české hudby (Miscellanea musicologica 6, 1958, s. 5–37).

Dva doku­menty k dějinám předhusitského zpěvu (Miscellanea musicologica 11, 1959, s. 5–32).

Složení lobkovické kapely v r. 1811 (Miscellanea musicologica 12, 1960, s. 57–68).

Hudebně teoretický traktát Mikuláše z Kozlí (Miscellanea musicologica 13, 1960, 7–26).

Pauli Paulirini de Praga Musica Mensuralis (Praha 1965)

Musica instrumentalis v traktátu Pavla Žídka z Prahy (Miscellanea musicologica 18, 1965, s. 85–116).

Musicus – cantor (Miscellanea musicologica 31, 1984, s. 9–38).

Magister Paulus de Praga (Miscellanea musicologica 32, 1988, s. 9–20).

Literatura:

ČSHS

http://viadonore.cz [Komentáře Tomislava Volka]

 

Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 18.11.2015