Český hudební slovník osob a institucí

Culka, Zdeněk

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 9.2.1915
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.1.1998

Culka, Zdeněk, hudební spisovatel, narozen 9. 2. 1915, Nymburk, zemřel 29. 1. 1998, Praha.

 

V Nymburku, kde vystudoval reálné gymnázium (1926–34, doplňující maturita z latiny 1935) ho učili hudbě Ludvík Novák (zpěv a hudební nauka), M. Tichá (klavír), Karel Marysko (housle) a Otto Albert Tichý (varhany). Studoval hudební vědu (bez složení závěrečných zkoušek a získání doktorského titulu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde navštěvoval zejména přednášky Zdeňka Nejedlého, Josefa Bohuslava Foerstra, Josefa Huttera, Františka Kovárny a Jana Mukařovského (1934–39, 1945–48). Z existenčních důvodů studoval také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1935–39 a 1945–46, 14. 6. 1948 získal titul JUDr.)

 

Pracoval jako úředník, resp. právník v různých podnicích (1939–58). Z politických důvodů (zejména proto, že jeho bratr Jan, který byl za druhé světové války vojenským letcem ve Velké Británii, emigroval do Austrálie) musel v roce 1951 pracovat šest měsíců jako dělník v železárnách ve Dvoře Králové a v letech 1958–65 jako pomocný dělník v podniku Výstavnictví. Poté pracoval v Hudebním oddělení Národního muzea (zejména akvizice a evidence sbírkových fondů a předmětů, příprava expozic a výstav) do roku 1975, kdy byl penzionován.

 

Od mládí se účastnil práce hudebních spolků v Nymburku a později i v Praze (mimo jiné jednatel Přítomnosti 1946–48), byl redaktorem Zpráv Bertramky (1958–61), sbíral a publikoval údaje o hudbě a hudebnících z Nymburska a Poděbradska, o českém varhanářství a klavírnictví. Napsal mnoho hesel pro ČSHS, Československou encyklopedii a Grove5,  řadu článků do Občanských, Nymburských a Poděbradských listů a jiné . Přeložil vlastní životopis K. Černého (K. Czerny) a jeho korespondenci s Beethovenem a Lisztem (Praha 1973).  Revidoval a úvody doplnil libreta, vydávaná Orbisem a Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění (Smetana: Braniboři v Čechách – 1953, Prodaná nevěsta – 1953, Dalibor – 1951,  21953, Dvořák: Čert  Káča – 1954, Rusalka – 1950, 21953, Fibich: Šárka – 1950, 21953, Hippodamie – 1951, Foerster: Eva – 1954). Spolupracoval na výstavě Smetanově (1944) a Foerstrově (1949). Prováděl spartace skladeb a vyvíjel přednáškovou činnost. Zpracoval kartotéky: československých varhaníků, hudebníků okresu Nymburk, pražských hudebních spolků, klavírnických a varhanářských firem a varhanních skladeb, připravil sbírku lidových písní z Polabí, shromáždil 360 fotografií českých a moravských varhan a harmonií,  podkladové materiály o jednotlivých osobnostech a organizacích aj.


Dílo:

Dílo literární


Vydané

Dirigentka nymburského Hlaholu A. Polmanová – Preclíková (úvodní stať sborníku, nymburský Hlahol 1940, s. 7–18);

Antonín Dvořák a Nymburk (nymburský Hlahol  1941, 23 s.);

Josef  Lauschmann sedmdesátníkem (Věstník pěvecký a hudební 45, 1941, č. 5, s. 104);

Bohuslav Matěj Černohorský (redakce sborníku, nymburský Hlahol 1942);

Památce Františka Symona (nymburský Hlahol 1944, 16 s.);

Data o životě a práci Anny Polmanové – Preclíkové (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, č. 3, s. 39–40);

Smetanovo Heslo pro Hlahol (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, č. 6,  s. 90–91);

85 let ve službě sborového zpěvu (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, č. 9–10,  s. 143–144);

Smetanova účast při výletě pražského Hlaholu do Nymburka (Listy Hudební matice 1946, s. 126);

Vztahy J. B. Foerstra a jeho rodu k Nymburku (Věstník nymburského Hlaholu 2, 1949, č. 4, s. 3–6);

Dějiny nymburského Hlaholu (Nymburk 1950);

Gustav Slabihoudek (Věstník nymburského Hlaholu 3, 1950, č. 1, s. 1–2);

K. Bendl a nymburský Hlahol (Věstník nymburského Hlaholu 4, 1951, č. 1);

K otázce Mozartova pobytu v Sadské (Musejní zprávy Pražského kraje 1, 1956, č. 3–4);

Nymburský positiv (Musejní zprávy Pražského kraje 2, 1957, č. 1–2);

Václav Černý (Musejní zprávy Pražského kraje 2, 1957, č. 3–4);

Skladatel J. Vitásek a sadští hudebníci (Musejní zprávy Pražského kraje 2, 1957, č. 5–6);

Žák Beethovenův a učitel Lisztův (K. Czerny) (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 16, s. 664–665);

Opomenuté jubileum Ludvíka Nováka (Hudební výchova 5, 1957, č. 4, s. 70–71);

J. B. Foerster a nymburský Hlahol (Zprávy Foerstrovy společnosti 1959, č. 18);

K otázce Sojkova žákovství u J. S. Bacha (6 s., německy jako War Matthias Sojka wirklich Schüller Johann Sebastian Bachs?, in: Bach-Jahrbuch 1960);

Zemřel prof. Dr. Josef Hutter (Zprávy Bertramky  1960, č. 20, s. 10–11);

Dr. Vlastimil Blažek (Zprávy Bertramky  1960, č. 21, s. 9–12);

Hudební inzerát Františka Xavera Duška (Zprávy Bertramky 1960, č. 23, s. 8–11);

Dva dopisy Leoše Janáčka nymburskému děkanu Josefu Rejzkovi (Vlastivědný zpravodaj Polabí 1961, č. 1, s. 6–8);

Emanuel Binko, učitel – hudebník (Žďár nad Sázavou 1965, 20 s.);

Několik dokladů k životopisu B. M. Černohorského (Hudební věda 3, 1966, s. 352–361);

Varhanní skladby B. M. Černohorského? (Hudební věda 5, 1968, č. 4, s. 599–611);

Inventáře hudebních nástrojů a hudebnin piaristické koleje v Kosmonosích (in: Příspěvky k dějinám české hudby II, Academia Praha 1972, s. 5–43);

Krnovský závod Varhany jubiluje (Hudební nástroje 10, 1973, č. 3, s. 68–71, č. 4, s. 107–110, č. 5, s. 138–142, č. 6, s. 170–174);

Poznámky k problematice Černohorského školy (Opus musicum 6, 1974, č. 2, s. 33–35);

Pražské varhanářské smlouvy ze 17. a 18. století (Hudební věda 11, 1974, č. 4, s. 372–385);

Mozartovo téma s variacemi pražského harfeníka Häuslera (in: Mozart, W. A.: Téma s variacemi, Praha, Supraphon 1976);

Pražské prameny k historii polních trubačů a tympanistů (Hudební věda 13, 1976, č. 4, s. 362–71 a Hudební věda 14, 1977, č. 1, s. 72–91);

K historii turnéřů, polních trubačů na Moravě (Hudební věda 15, 1978, č. 1, s. 69–82).

 

Nevydané (výběr)

Tři Smetanovy koncerty ve prospěch ND r. 1862 (1941, 50 s.);

Nymburská Smetaniana (1944, 26 s.);

Hudební vývoj Sadské (1946);

Hudební vývoj Nymburka (1954);

[proslov při pohřbu Josefa Huttera] (1959);

Gustav Slabihoudek (53 s.);

Harmonim v českém nástrojářství (100 s.);

Hudební Nymburk v minulosti a přítomnosti (22 s.);

Hudební rody Borovičků a Müllerů (50 s.);

K historii jihlavské klavírnické výroby (13 s.);

Klávesové nástroje značky August Förster (29 s.);

Účast Gottfrieda Silbermana v historii svatovítských varhan (12 s.);

Výročí klavírnického závodu Rössler (16 s.);

Rudolf Reuter: Bibliograpie der Orgel (recenze knihy, 36 s.).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (heslo Gracian Černušák, nepřesné životopisné údaje).

Biografický slovník českých zemí, sešit 9, 2008 (heslo Mojmír Sobotka).

 

II. Ostatní

Poštolka, Milan: Zdeněk Culka pětasedmdesátiletý (Hudební věda 17, 1980, č. 2, s. 190–191).

Hudební věda 1988 (s. 255, 617, 618, 619,  626, 784, 762, 973).

Culková, Dagmar – Kahuda, Jan: Culka Zdeněk, JUDr. (inventář pozůstalosti v Národním archívu, 2004, 14 s.).

Archiválie:

Národní archív (24 kartonů, 1 tubus, 426 fotografií a 1 mikrofilm).

 

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 9.2.2009