Český hudební slovník osob a institucí

Brixi, Šimon

(Bryxy, Brixy)
Charakteristika: skladatel, regenschori, varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 28.10.1693
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.11.1735

Brixi, Šimon (Bryxy, Brixy), skladatel, regenschori a varhaník, narozen 28. 10. 1693, Vlkava u Nymburka, zemřel 2. 11. 1735, Praha.

 

Člen slavného hudebnického rodu Brixiů, otec Františka Xavera Brixiho, studoval na jezuitském gymnáziu v Jičíně, kde nabyl všeobecného i hudebního vzdělání (1711–17). Po odchodu do Prahy studoval práva na pražské univerzitě (1720) a zároveň působil jako varhaník v pražském kostele Panny Marie před Týnem. Studium práv záhy ukončil a získal místo varhaníka u sv. Martina ve zdi na Starém městě (1720). Ve stejném roce na sebe výrazně upozornil jako skladatel a dirigent svatojanských lodních procesí na Vltavě (musica navalis). Díky tomuto úspěchu pravidelně komponoval pro lodní slavnosti v letech 1722–29. V roce 1724 se oženil ve Starých Benátkách s Ludmilou Barborou Fialkovou, oddávajícím knězem byl Bohuslav Matěj Černohorský. O rok později dosáhl propuštění z poddanského řádu servitů a získal staroměstské měšťanství. Dekretem z 26. května 1727 byl jmenován ředitelem kůru ve farnosti sv. Martina ve zdi na Starém Městě, kde působil až do smrti a byl zde pohřben.

Z díla Šimona Brixiho, představitele českého baroka, se dochovala pouze malá část (necelých 40 kompozic), u některých skladeb je autorství sporné. Byl ovlivněn vrcholnou benátskou školou (Antonio Caldara, Johann Joseph Fux) a tvorbou Jana Dismase Zelenky. Komponoval zejména duchovní skladby (litanie, offertoria, graduale, moteta, mše), jejichž znakem je střídání polyfonních a homofonních částí, jsou důsledně polyfonně prokomponované, harmonicky plné a zvukově mohutné. V orchestrálním obsazení využíval kromě smyčců, fléten a hobojů také skupiny žesťových nástrojů. Lesní rohy začlenil do orchestru jako jeden z prvních českých skladatelů. Zhudebňoval latinské i české texty a využíval melodický materiál české lidové duchovní písně. Jeho skladby byly hrány v Praze, Mělníku, Nymburku, Lipsku a zřejmě na mnoha dalších kůrech ve městech i na venkově.


Dílo:

Dílo hudební (výběr)

 

Skladby na latinské texty

Magnificat D dur pro smíšený sbor, 2 housle, violu, 2 trubky a varhany.

Te Deum D dur pro smíšený sbor s průvodem nástrojů.

Requiem a moll pro smíšený sbor a varhany.

Alma Redemptoris Mater pro bas, 2 housle a varhany.

Salve Regina Funebralis Simplicitatis pro smíšený sbor, 2 housle a basso continuo.

Veni sancte spiritus pro soprán, alt, 2 housle a varhany.

Domine ad adjuvandum pro smíšený sbor, 2 housle, 2 klariny a varhany.

Graduale Tu es Deus pro soprán, 2 housle, violu, varhany a violon.

Mše D dur pro smíšený sbor, 2 housle a varhany.

Kyrie a Gloria De Nativitate Domini nostri Jesu Christi pro smíšený sbor, 2 housle, 2 lesní rohy a varhany.

Moteto per il Santissimo pro smíšený sbor, 2 housle, 2 trubky a basso continuo.

Litaniae de venerabili Sacramento.

Litaniae de omnibus Sanctis.

Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno.

Litaniae Lauretanae.

Aria duplex De passione Domini nostri Jesu Christi pro alt, 3 violy a basso continuo.

Cancer preambulans suis junioribus seu pedagogus docens juvenes syllabizare, školní hra.

 

Skladby na české texty

Vánoční graduale pro smíšený sbor, 2 housle, basso continuo a niněru (parafráze vánoční písně Narodil se Kristus Pán).

Vesele zpívejme, adventní píseň s doprovodem (2 housle, 2 violy a varhany).

Offertorium Slyš pak, ty národe, tříkrálové moteto.

Offertorium o Janu Nepomuckém.

Diskografie:

Musicae Bohemicae Anthologia (Supraphon 1948).

Literatura:

I. Lexika

Dlabacz.

Gerber, Ernst Ludwig: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler (Lipsko 1812–14).

Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon, svazek 2 (Lipsko 1900).

PHSN.

ČSHS.

Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

MEH.

Štěfan, Jiří: Ecclesia metropolitana Pragensis catalogus collectionis operum artis musicae (Praha 1983–85).

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–87).

Augusta, Pavel: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 (Prachatice 1992).

HSPK.

MGG2.

New Grove2.

Vošahlíková, Pavla a kolektiv: Biografický slovník českých zemí – 7. sešit (Praha 2007).

Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Přírůstky za léta 1971–2001 a doplňky (Brno 2007).

 

II. Ostatní

Podlaha, Antonín: Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur (Praha 1926).

Kamper, Otakar: František Xaver Brixi. K dějinám českého baroku hudebního (Praha 1926).

Helfert, Vladimír: Jiří Benda I. (Brno 1929).

Trolda, Emilián: Hudba svatojanská (in: Pragensia svatojanská. Sborník statí o kultuře českého baroka, Praha 1929, s. 123–133).

Kamper, Otakar: Kniha památní na 700leté založení českých křižovníků (Praha 1933, s. 198).

Trolda, Emilián: O českých mistrech doby barokové (Cyril 59, 1933, č. 3–4, s. 38–42).

Trolda, Emilián: Šimon Brixy. K  200. výročí jeho smrti (Cyril 61, 1935, č. 5–6, s. 61–63).

Kamper, Otakar: HudebníPraha v XVIII. věku (Praha 1936, s. 26).

Čeleda, Jaroslav: Šimon Brixi se narodil před 250 lety (Lidové listy, 31. 10. 1943).

Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 143).

Racek, Jan: Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století (Praha–Brno 1949).

Buchner, Alexander: Hudební sbírka Emiliána Troldy (Praha 1954, s. 39–41).

Němeček, Jan: Nástin české hudby XVIII. století (Praha 1955).

Pohanka, Jaroslav: Dějiny české hudby v příkladech (Praha 1958).

Novák, Vladimír: Šimon a František Brixi v souvislosti s hudebním životem pražských křižovníků s červeným srdcem (in: Zprávy Bertramky, Praha 1967, s. 69–73, 80, 84–85).

Novák, Vladimír: Zur Katalogisierung von Werken der Familie Brixi (Die Musikforschung, 22, 1969, č. 3, 335–337).

Černý Jaromír a kolektiv: Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby (Praha 1989).

Novák, Vladimír – Mašlanová, Ludmila: Musicae navales Pragenses (Praha 1993).

Klíma, Stanislav: Musica navalis Šimona Brixiho (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 7, 334–335).

Novák, Vladimír: Tematický katalog brixian Otakara Kampera (Hudební věda 30, 1993, č. 1, s. 54–59).

Novák, Vladimír: Dílo Šimona Brixiho v souvislosti s pražským hudebním životem první poloviny 18. století (Hudební věda 32, 1995, č. 4, s. 379–388).

Novák, Vladimír: Das Werk Šimon Brixis im Prager Musikleben der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (in: Zelenka-Studien II., Referate und Materialen der 2. internationalen Fachkonferenz Jan Dismas Zelenka – Dresden und Prag 1995, vyd. 1997, s. 441–451).

Novák, Vladimír: Emilián Trolda a Brixiové (Hudební věda 37, 2000, č. 3–4, s. 242–247).

Slavický, Tomáš: Emilián Trolda a Obecná Jednota Cyrilská (Hudební věda 37, 2000, č. 3–4, 248–262).

Slavický, Tomáš: Bohemicalia Zachiana I. Nové bohemikální prameny k životopisu Jana Zacha (1713–1773) (Hudební věda 38, 2001, č. 3–4, s. 221–244).

Slavický, Tomáš: Bohemicalia Zachiana II. Pražské období Jana Zacha (Hudební věda 39, 2002, č. 1, s. 3–28).

Novák, Vladimír: Tematický katalog brixian (Hudební věda 44, 2007, č. 1, s. 105–110).

Vavrušková, Ivana: Mariánská tematika v duchovní hudbě českého baroka (Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, zvl. s. 54–55).

Rawson, Robert G.: "Ab unisonis" – musical textures and genres and the echoes of paraliturgical practices (Musicologica Brunensia 47, 2012, č. 1, s. 25–34).

 

http://musicsack.com/PersonFMTDetail.cfm?PersonPK=100001135

http://alarmo.nostalghia.cz/zd/texty/b_1940jr.htm

http://www.katedralasvatehovita.cz/cs/historie-a-dedictvi/hudebni-historie

http://www.vlkava.euweb.cz/brixi.htm

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/628-schuzka-otec-a-syn-a-dva-bratri--1289157

Archiválie:

Národní muzeum. České muzeum hudby.

http://nris.nkp.cz/Instituce.aspx?sigla=ABX001

 

Moravské zemské muzeum Brno. Oddělení dějin hudby.

http://puvodni.mzm.cz/mzm/oddeleni/hudebni_oddeleni/pruvodce_po_archivnich_fondech_I.pdf

http://puvodni.mzm.cz/mzm/oddeleni/hudebni_oddeleni/pruvodce_po_archivnich_fondech_II.pdf

 

Loretánský hudební archiv. Lobkowiczký archiv. Zámek Nelahozeves.

 

Archiv Pražského hradu. Sbírka hudebnin Knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 13.4.2016