Český hudební slovník osob a institucí

Weingart, Miloš

Charakteristika: Slavista

Datum narození/zahájení aktivity: 21.11.1890
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.12.1939

Weingart, Miloš, slavista, narozen 21. 11. 1890, Praha, zemřel 4. 12. 1939, tamtéž.

 

Po maturitě na gymnáziu v Praze (1908) pokračoval ve studiu slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1908–12), titul PhDr. získal 1903, docent slovanské filologie (1919). Vyučoval na pražských středních školách (1914–20), v Bratislavě na univerzitě Komenského (1921–26) a na Univerzitě Karlově v Praze (1926–39). Vyučoval také gramatiku a dramatickou výslovnost na herecké konzervatoři v Praze (1919–22).

Byl členem pracovního výboru pro lidovou píseň v Čechách (od 1919). Ve své bohaté literární a vědecké činnosti si všímal také hudebních otázek. Zařadil píseň Hospodine, pomiluj ny do rozmezí 2. pol. 10. až konec 11. století a Svatý Václave do 12. století. Ve staroslověnských textech a zvláště v Kyjevských listech se zabýval nadřádkovými znaky, jimž přikládal hlavní přednesový význam. Ve svém univerzitním semináři i ve vlastní publikační činnosti věnoval značnou pozornost české mluvené řeči z hlediska hudební a její zvukové kultuře. Je autorem jazykových korektur Janáčkovy Glagolské mše.


Dílo:

Étude du langage parlé suivi du point de vue musical avec considération particulière du tchèque (Traveaux du Cercle linguistique de Prague I-1929);

Zvuková kultura českého jazyka (sb. Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha 1932);

Český jazyk v přítomnosti (Praha 1934);

O zvukově sémantickém studiu mluvené řeči, zvl. české (v úvodu ke knize Stan. Petříka O hud. stránce středočeské věty, Praha 1938);

O. Mařák a česká zpěvní deklamace zvl. v českých operách (sb. O. Mařák, usp. Přemysl Pražák, Praha 1937).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Novák, Arne: Přehledné dějiny literatury české (Olomouc 1936–39, reed. Brno, Atlantis 1996).

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.11.2012